Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De aanmeldings- en toelatingsprocedure voor externe promovendi aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid bestaat uit een aantal stappen.

Aanmeldings- en toelatingsprocedure

1. Het vinden van een promotor (begeleider)

Voor externe promovendi vindt in beginsel geen centrale werving plaats. Als je geïnteresseerd bent in een bepaald onderwerp en daar graag als externe promovendus op wil promoveren, dien je in principe zelf een onderzoeksvoorstel te schrijven en contact op te nemen met een hoogleraar die je geschikt lijkt voor de begeleiding van het promotietraject. Lees meer informatie over de verscheidene onderzoeksgroepen, de expertise van hoogleraren en de contactgegevens op de ARILS-website.

2. Indienen voorstel bij de Toelatingscommissie

Zodra je via een van de bovenstaande wegen een hoogleraar bereid hebt gevonden het promotietraject te begeleiden, kun je via dit aanmeldformulier een verzoek tot toelating indienen bij de PhD Toelatingscommissie. Dit verzoek dient in ieder geval te omvatten een:

 • Motivatiebrief
 • Cv
 • Onderzoekvoorstel (max. 5 pagina’s excl. bibliografie) – gebruik dit format voor je onderzoeksvoorstel
 • Een eerder geschreven paper
 • Namen en contactgegevens van twee (academische) referenten
 • Korte omschrijving van je professionele situatie en in hoeverre deze situatie voldoende ruimte laat voor het starten en afronden van het promotietraject binnen in beginsel 6 jaar.

Daarnaast dienen de beoogde promotoren een endorsement form in te vullen en voor de deadline naar promoties-fdr@uva.nl te sturen.

De PhD Toelatingscommissie neemt toelatingsverzoeken tweemaal per jaar in behandeling. Om in oktober in behandeling genomen te worden, moeten verzoeken voor 1 oktober ontvangen zijn. Voor beoordeling in maart dienen verzoeken voor 1 maart ontvangen te zijn.

3. Selectie en voorwaardelijke toelating

De verzoeken worden beoordeeld op de volgende criteria:

 1. Inbedding van de promovendus in een onderzoeksgroep.
 2. Track record promotores.
 3. Kwaliteit van het voorstel, met inbegrip van haalbaarheid.

Bij een positieve beslissing van de selectiecommissie word je voorwaardelijk toegelaten tot het PhD Programme in Law.

4. Definitieve toelating     

Je toelating wordt pas definitief nadat je ook toegelaten bent door het College van Promoties (CvP) van de UvA. Deze procedure heeft grotendeels een administratief karakter en kan pas gestart worden als je voorwaardelijk bent toegelaten. Om toegelaten te worden, moet je een verzoek tot toelating indienen. En, indien je niet in het bezit bent van een Nederlands masterdiploma (of een doctoraal diploma oude stijl), moet je voorafgaand aan het verzoek tot toelating een ontheffing van de opleidingseis aanvragen.

Ontheffing van de opleidingseis

Deze procedure hoef je alleen te doorlopen als je geen Nederlands masterdiploma (of een doctoraal diploma oude stijl) hebt. Hierbij maakt het overigens niet uit of het een rechtsgeleerdheid-diploma is.

De eerste stap is om een quick scan uit te laten voeren. Hiervoor moet je de volgende documenten inleveren bij het promovendisecretariaat:

 • Digitaal ingevuld formulier ‘Verzoek tot ontheffing wettelijke opleidingseis’.
 • Kopieën van alle behaalde academische diploma’s.
 • Kopieën van cijferlijsten of overzichten studieonderdelen behorende bij deze diploma’s, Indien deze in een andere taal dan het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans of Italiaans zijn opgesteld moeten er gewaarmerkte vertalingen opgesteld door de onderwijsinstelling zelf of een beëdigd vertaler worden meegeleverd.
 • Kopie paspoort of identiteitskaart (voor- en achterkant).
 • CV.

Indien de bovenstaande kopieën van diploma’s en cijferlijsten gewaarmerkt zijn, volgt uit een positief beoordeelde quick scan meteen een ontheffingsbesluit. Deze beoordeling duurt 2-4 weken. Als er niet meteen gewaarmerkte kopieën zijn meegestuurd, zal het secretariaat van het College voor Promoties contact met je opnemen om te verzoeken dit alsnog te doen of om een afspraak te maken om de originelen te komen tonen. Na ontvangst van het ontheffingsbesluit kun je een verzoek tot toelating tot het promotietraject indienen.

Verzoek tot toelating tot promotietraject

Om de voorwaardelijke toelating definitief te maken, dien je een verzoek tot toelating tot het promotietraject bij het CvP. De volgende documenten moeten hiervoor worden ingeleverd bij het promovendisecretariaat:

 • Digitaal ingevuld formulier ‘Verzoek tot toelating tot het promotietraject’ voorzien van originele handtekeningen van kandidaat en (co)promotores (dus geen gekopieerde handtekeningen).
 • Gewaarmerkte kopie of DUO-uittreksel van Nederlands Masterdiploma of doctoraaldiploma, of een ontheffingsbesluit. Mocht je geen gewaarmerkte kopieën van je Nederlandse diploma hebben, dan kun je ook het origineel komen tonen bij het promovendisecretariaat.
 • Kopie paspoort of identiteitsbewijs (voor- en achterkant) TENZIJ ontheffingsbesluit is bijgevoegd.

Het promovendisecretariaat zorgt voor de handtekening van de decaan en stuurt de documenten naar het College voor Promoties. Na 2-4 weken ontvang je een toelatingsbesluit. Daarmee wordt de voorwaardelijke toelating definitief.

Kosten promotietraject

Beurspromovendi, extern gefinancierde promovendi en buitenpromovendi die op of na 1 januari 2023 zijn aangesteld bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, betalen jaarlijks een vergoeding. De kosten voor 2023 zijn € 2.000 per jaar. De bijdrage is voor gebruik van de onderzoeksfaciliteiten, begeleiding en scholing en wordt jaarlijks bepaald. Indien de promovendus de vergoeding niet kan betalen, kan de onderzoeksgroep besluiten de kosten te betalen.