Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Onderzoek Privaatrecht

ACT

Het Amsterdam Centre for Transformative Private Law (ACT) is een toonaangevend Europees onderzoekscentrum voor de bestudering van en het onderwijs in het privaatrecht in een Europese en internationale context. De medewerkers van ACT verzorgen belangrijke en impactvolle publicaties op dit terrein en geven daar ook onderwijs over. Zij combineren hun belangstelling voor de processen van Europeanisering en globalisering met die voor de social justice-dimensie van het privaatrecht. ‘Privaatrecht’ wordt hierbij in brede zin opgevat en omvat traditionele gebieden als contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht, goederenrecht, ondernemingsrecht en familierecht, maar ook terreinen als het consumentenrecht, het arbeidsrecht, insolventierecht en financieel recht.

De onderzoekers van ACT onderzoeken de vormende en veranderende kracht van het privaatrecht in relatie tot 3 bredere aandachtsgebieden, namelijk:

  • De rol van het privaatrecht in de overgang naar een meer duurzame economie
  • De privaatrechtelijke aspecten van de digitalisering en dataficatie
  • De privaatrechtelijke aspecten van financiële markten en de processen van financialisering 

ACT verzorgt ook contractonderzoek en -onderwijs ten behoeve van de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Belangstellenden voor dergelijk onderzoek en onderwijs worden hartelijk uitgenodigd contact met ACT op te nemen.

Ondernemingsrecht

Op het gebied van ondernemingsrecht wordt onderzoek gedaan naar nationale ontwikkelingen op dit vakgebied en meer specifiek naar aandeelhoudersgeschillen, belangenconflicten in de beursvennootschap, en de governance van non-profitorganisaties. Daarnaast wordt deelgenomen aan het internationale debat. Hierbij staan thema’s als harmonisatie van vennootschapsrecht binnen de EU, de ontwikkeling van een European Model Company Act, grensoverschrijdende mobiliteit en related party transactions centraal.

Verbintenissenrecht

Het onderzoek op het terrein van het verbintenissenrecht begeeft zich, naast het bij ACT ondergebrachte onderzoek, onder meer op het grensgebied tussen privaatrecht en publiekrecht. De vraag luidt dan in hoeverre publiekrechtelijke regels doorwerken in het privaatrecht, bijvoorbeeld bij de levering en het netbeheer van energie en water en de toepassing van financiële wet- en regelgeving. Daarnaast worden vraagstukken van codificatie in rechtsvergelijkende zin bestudeerd, met speciale aandacht voor de Franstalige rechtsvergelijking. Centraal staat de vraag wat het ene stelsel kan leren van het andere om zodoende verbeteringen door te voeren.

Familievermogensrecht

Op het gebied van het familievermogensrecht wordt voornamelijk onderzoek gedaan naar de nationale ontwikkelingen op het gebied van het relatievermogensrecht en het erfrecht. Dit omvat thema’s als de gemeenschap van goederen en haar verdeling, verrekenbedingen en de afwikkeling daarvan, maar ook de positie van de erfgenamen en de afwikkeling van een nalatenschap. Steeds wordt ook de link gelegd naar leerstukken uit het algemene vermogensrecht en naar de IPR-ontwikkelingen op deze terreinen.

Familierecht

Op het gebied van het familierecht wordt er proefschriftonderzoek gedaan naar de gevolgen van moderne familievorming.