Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Studieprogramma

Voor het nieuwe studiejaar, dat start in september 2020, streven we ernaar om het onderwijs zo veel mogelijk op onze UvA locaties te verzorgen. Waar beperkingen door de coronacrisis dit niet toelaten zullen wij het nieuwe studiejaar (deels) online starten. Stap voor stap besluiten we dan welke onderdelen we fysiek mogen aanbieden, binnen de richtlijnen van de overheid. Meer informatie hierover is te lezen op deze website.

Opzet van de opleiding

Een studiejaar bestaat uit twee semesters. Bij Future Planet Studies staat elk semester een ander thema centraal rondom duurzaamheid. Dat zijn in de eerste twee jaar van de bachelor achtereenvolgens: Klimaat en Energie; Kwaliteit van Leven; Food en Water. Alle vakken van het semester staan op de een of andere manier in verband met het betreffende thema. Halverwege je eerste jaar kies je je major: je hoofdrichting. Deze ga je vanaf jaar 2 volgen.

 • Jaar 1

  Semester 1

  In het eerste semester leer je in het vak 'Toekomstige Uitdagingen, Innovatieve Oplossingen' nadenken over de complexe vraagstukken op het snijvlak van Aarde en mens. De Aarde is een zelfregulerend systeem waar ecologische, menselijke en economische factoren allemaal hun kracht op uitoefenen. Hoe creëren we nu een duurzaam evenwicht in dit precaire systeem?

  Klimaat en energie

  In eerste instantie richten we de aandacht vooral op klimaat en energie. De explosieve groei van de wereldbevolking legt een grote druk op de planeet. De menselijke consumptie neemt zodanige vormen aan dat de voorraad fossiele brandstoffen uitgeput dreigt te raken en de CO2-uitstoot tot onnatuurlijke klimaatveranderingen leidt. Hoe leiden we dit allemaal in goede banen, zodat er ook in de toekomst nog op een prettige manier te leven valt?

  Vakken uitgelicht

  Hieronder een paar voorbeelden van vakken zoals ze op dit moment in Future Planet Studies gegeven worden. Maar let op: om actueel te blijven in onze dynamische wereld, is ook Future Planet Studies continu in beweging. Dit betekent dat we onze vakken regelmatig aanpassen. 

  • Toekomstperspectief voor de Aarde
   Bij het vak 'Toekomstperspectief voor de Aarde' draait het om de relatie tussen de mens en de Aarde. Hoe zorgt een combinatie van ecologische, aardwetenschappelijke en scheikundige processen dat het systeem Aarde functioneert, en hoe kunnen we als mens daar op een duurzame manier mee omgaan?
    
  • Energietransities
   Bij 'Energietransities' bestudeer je aan de hand van een concrete casus het energievraagstuk vanuit zowel natuurwetenschappelijke als maatschappijwetenschappelijke invalshoeken. Bijvoorbeeld: is het technisch en economisch mogelijk heel Nederland van windenergie te voorzien? Wat is daar dan de ecologische impact van? En hoe zit het met de politieke besluitvorming rondom het (al dan niet) plaatsen van windmolens?

  Semester 2

  In het tweede semester staat het thema 'Kwaliteit van leven' centraal. Je behandelt daarbij vragen als: wat is eigenlijk kwaliteit van leven, en wie bepaalt dat? Kan het creëren van een kwalitatief hoogwaardige menselijke samenleving samengaan met het beschermen van natuurlijke kwaliteit of bestaat er altijd een spanningsveld tussen natuur en maatschappij?

  In de colleges en werkgroepen komen sociale, economische, ecologische en duurzaamheidsaspecten aan de orde. Je houdt interviews en analyseert de verschillende meningen van belanghebbenden zoals de overheid, het bedrijfsleven en belangenorganisaties. Uiteindelijk ontwerp je met je medestudenten een toekomstscenario waarin je een kwalitatief hoogwaardige, duurzame samenleving probeert te realiseren.

  Er zitten ook methodische vakken in semester 2. Bij 'Verzamelen, Visualiseren en Analyseren' leer je met statistiek om te gaan. En bij 'Virtual Globe' leer je met behulp van Google Earth inzicht te krijgen in patronen en veranderingsprocessen aan het aardoppervlak. Aan het eind van het jaar word je bij 'Duurzame Dynamiek' uitgedaagd om datgene wat je in jaar 1 geleerd hebt te verwerken in duurzame beleidsscenario’s voor de toekomst.

 • Jaar 2

  Je vervolgt in het tweede studiejaar je Future Planet Studies met de thema’s Food en Water. Je start dan ook met het onderwijs van je gekozen major. De major is het specialisatiedeel dat je in het tweede en derde jaar van je studie volgt naast het vaste programma van Future Planet Studies. Dit onderwijs is zoveel mogelijk afgestemd op de thema’s die centraal staan in jaar 2.  

  De major die je kiest, is ook bepalend voor de master die je na de bachelor kunt volgen.

  Semester 1: Food 

  Zijn we in staat om genoeg voedsel voor alle mensen op de wereld te produceren, ook als de wereldbevolking blijft groeien? Hebben we daarvoor voldoende natuurlijke hulpbronnen of dreigt er een voedseltekort te ontstaan? Welke methodes zijn er om de productie te verhogen? Wat zijn voor- en nadelen van genetisch gemodificeerd voedsel? Of ligt de oplossing voor het voedselvraagstuk misschien meer bij een betere verdeling van het beschikbare voedsel, of in verandering van onze consumptiepatronen? En wat zijn de maatschappelijke en ecologische gevolgen van onze voedselproductie en -consumptie nu en in de toekomst?

  Bij met zonnebloem Future Planet Studies

  Semester 2: Water

  'Water' is een thema dat bij uitstek past binnen het Nederlands onderwijs. Tegelijkertijd zijn de beschikbaarheid en het verbruik van water mondiale vraagstukken die hoog op de internationale agenda staan. De vraag is of we in staat zijn om op verantwoorde wijze om te gaan met water. Wat is de ecologische en economische waarde van water? Hoe staan veilig landgebruik en water met elkaar in verbinding?

  Waterkraan Future Planet Studies
 • Jaar 3

  Het derde jaar is een specialisatiejaar waarin je vakken volgt van je major en je je voorbereidt op de master. Eén van de laatste vakken is het interdisciplinaire onderzoeksproject. In een team ga je aan de slag met een zelfgekozen, interdisciplinair thema. Elke student levert vanuit de eigen specialisatie een bijdrage aan het onderzoeksproject dat je gezamenlijk uitvoert. Samen zorg je ervoor dat het een geïntegreerd geheel wordt.

  Bachelorthesis

  Binnen je major voer je als sluitstuk zelfstandig onderzoek uit. Dit onderzoek kan de vorm aannemen van een stage. Je doet hiervan verslag en geeft je bevindingen weer in een eindwerkstuk: je bachelorthesis. Als je alle onderdelen van de bachelor met succes hebt afgerond, ontvang je het bachelordiploma.

 • Majoren

  De major bestaat uit een samenhangend pakket van vakken op voornamelijk tweede- en derdejaars niveau dat Future Planet Studies in samenwerking met andere bacheloropleidingen van de Universiteit van Amsterdam verzorgt. Je kiest bij Future Planet Studies uit twee majoren:

  1. Future Earth Major (bèta)
   Hierin combineer je kennis vanuit aardwetenschappen, biologie en chemie om de grote vraagstukken aan te pakken waar Future Planet Studies zich op richt;
  2. Future Society Major (gamma)
   Hierin leer je diezelfde vraagstukken vanuit een combinatie van sociale geografie, planologie en politicologie aan te pakken.
 • Onderwijsvormen

  Het onderwijsprogramma van Future Planet Studies is intensief. Docenten geven interactief college, stimuleren je tot zelfstudie, dagen je uit in werkgroepen en practica en verwachten dat je een actieve studiehouding laat zien.

  • Hoorcolleges
   Bij hoorcolleges luister je samen met de andere studenten in een auditoriumzaal naar de hoofddocent en maak je aantekeningen over de behandelde stof. De colleges zijn bij voorkeur interactief; je wordt uitgenodigd je vragen in te brengen of uitgedaagd dieper over bepaalde materie na te denken.
  • Werkgroepen
   Tijdens werkgroepen praat je met je medestudenten over gemaakte opdrachten, en wissel je onderling en met de begeleidende docenten je vragen en antwoorden uit. In de werkgroepen zit je doorgaans met niet meer dan twintig studenten.
  • Practicum
   In een practicum pas je de verworven theorie toe op praktijkvoorbeelden en leer je bijvoorbeeld modelsimulaties maken op de computer of oefen je je academische vaardigheden. Soms ga je op excursie om ervaring op te doen in de concrete praktijk. Afhankelijk van je majorkeuze ga je wellicht ook regelmatig op veldwerk of in het laboratorium aan het werk.
  • Zelfstudie
   Tijdens zelfstudie bereid je je voor op de klassikale bijeenkomsten, werkgroepen of practica. Je kunt hierbij gebruik maken van ondersteunende online onderwijsmiddelen zoals kennisclips, webcolleges, deficiëntiemodules, online quizzen en zelftoetsen. Deze staan ter beschikking via de digitale leeromgeving waar je te allen tijde toegang toe hebt.
 • Contacturen en toetsing

  Gemiddeld heb je 20 contacturen per week. De overige 20 uur ben je bezig je voor te bereiden op de bijeenkomsten en de toetsmomenten. Bijvoorbeeld door kennisclips en webcolleges (terug) te kijken of schrijfopdrachten en presentaties te maken. Alle vakken worden afgesloten met één of meerdere toetsen. Toetsen kunnen in de vorm van tussenopdrachten met een eindverslag, een presentatie, een essay of een traditioneel tentamen gegeven worden.

 • Studiebegeleiding en Bindend studieadvies (BSA)

  In het onderwijs bij Future Planet Studies word je begeleid door docenten, dit zijn vaak jonge wetenschappers die zijn afgestudeerd in een bèta- of gammadiscipline. Ze spelen een belangrijke en centrale rol in het themaonderwijs dat door de hele bachelor heen loopt.

  De junior-docenten begeleiden je bij het schrijven van papers en het uitvoeren van onderzoek en opdrachten tijdens werkgroepen en practica. Zij kunnen je ook adviseren bij je majorkeuze.

  Studieadviseurs

  Voor begeleiding bij andere zaken die studiebepalend kunnen zijn, kun je altijd contact opnemen met de studieadviseur. De studieadviseur houdt je studievoortgang in de gaten, biedt zonodig extra begeleiding en adviseert over de studie en het studeren.

  Met zeer specifieke vragen over de studie kun je ook nu al terecht bij de studieadviseurs van Future Planet Studies.

  Bindend studieadvies (BSA)

  Voor alle bacheloropleidingen geldt in het eerste jaar een Bindend studieadvies (BSA). Met het BSA wordt vastgesteld in hoeverre een student, aan het einde van het eerste studiejaar, daadwerkelijk de motivatie en capaciteiten bezit om te slagen in de opleiding. Het BSA is onderdeel van een reeks van maatregelen die de kans vergroten dat een student de opleiding tijdig succesvol afrondt.

  • Het eerste jaar van Future Planet Studies bestaat uit 60 studiepunten. Aan het einde van het eerste jaar moeten eerstejaars studenten minstens 48 van de 60 studiepunten hebben behaald om hun bachelor in het daaropvolgende studiejaar zonder meer voort te zetten.
  • Tijdens het eerstejaar krijgen alle eerstejaarsstudenten meerdere voorlopige studieadviezen, op basis waarvan ze tijdig actie kunnen ondernemen of besluiten om de studie te beëindigen.
  •  Studenten die een negatief BSA ontvangen, kunnen zich in het daaropvolgende studiejaar niet herinschrijven voor deze bacheloropleiding. Mocht een student door bijzondere omstandigheden, zoals ziekte of andere persoonlijke factoren, er niet in slagen het aantal benodigde studiepunten voor een positief BSA halen, dan kan bij de examencommissie bezwaar worden gemaakt tegen een negatief BSA.
 • Honoursprogramma

  Ben je op zoek naar een extra uitdaging? Wil je meer dan het reguliere studieprogramma van je vraagt? In aanvulling op de bachelor Future Planet Studies kun je deelnemen aan een van de honoursprogramma's van de UvA.

  Een honoursprogramma bied je een unieke kans je breed te ontwikkelen en je te verdiepen in wetenschappelijke, maatschappelijke, culturele, filosofische en actuele thema's. Inspirerende hoogleraren en docenten verzorgen extra colleges waarin een thema vanuit een interdisciplinair perspectief wordt behandeld. Ook discussieer je met medestudenten in kleine discoursgroepen of doe je eigen onderzoek.