Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Studieprogramma

Interdisciplinaire sociale wetenschap

 • Duur van de studie: 3 jaar.
 • In het begin maak je kennis met verschillende disciplines, later werk je steeds meer interdisciplinair. Je begint breed, daarna verdiep je je in door jou gekozen thema’s. 
 • Per studieweek werk je ongeveer 40 uur: 12-15 uur college + zelfstudie (veldwerk, lezen van artikelen en boeken, tentamens leren, opdrachten maken, voorbereiden op excursies en colleges).  
 • Je eindigt de bachelor met een eigen onderzoek en de verslaglegging hiervan, de scriptie. 
 • De opleiding is Nederlandstalig, maar sommige vakken en studieonderdelen worden in het Engels aangeboden. De meeste literatuur is ook in het Engels.
 • Het eerste jaar

  In het eerste jaar oriënteer je je op de verschillende maatschappij- en gedragswetenschappen. Je maakt kennis met meerdere sociaalwetenschappelijke kerndisciplines: antropologie, sociologie, politicologie, sociale geografie en psychologie. Je leert wat deze vakgebieden gemeen hebben, maar ook wat de verschillen zijn. Hierbij staat de interactie tussen gedrag en samenleving, tussen micro- en macro-niveau centraal. Grote sociaal-wetenschappelijke thema’s als conflict, identiteit en migratie zullen aan bod komen. Daarnaast wordt een basis gelegd in academische vaardigheden en leer je zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden kennen die je in twee integratiepractica benut. Hierbij krijg je de kans je onderzoekskennis te ontwikkelen en praktijkervaring bij een externe opdrachtgever op te doen.

 • Het tweede jaar

  In het tweede jaar staat de verdieping in interdisciplinariteit centraal. Je verdiept je in theorieën uit de verschillende sociale wetenschappen. Je leert de technieken van argumentatie en van het doen van onderzoek. Daarnaast focus je op verschillende wetenschappelijk en maatschappelijk belangrijke vraagstukken. Hierbij word je uitgedaagd om inzichten uit de verschillende sociaalwetenschappelijke disciplines steeds meer te combineren. Belangrijke maatschappelijke problemen worden belicht op thema, zoals Cities, Youth,Health, Conflict, Migration, Gender and Sexuality. Je leert deze maatschappelijke vraagstukken interdisciplinair te benaderen en te doorgronden met een interdisciplinaire aanpak. Deze keuzevakken worden in het Engels aangeboden, en volg je samen met studenten uit andere opleidingen en andere landen. Ook dat is een belangrijke voorbereiding voor een master opleiding (waarvan velen inmiddels Engelstalig zijn) en voor het beroepsleven.

 • Het derde jaar

  In het derde jaar kies je voor een minor en oriënteer je je op een master. Een minor is een samenhangende reeks van vakken waarin je specifieke interdisciplinaire kennis opdoet. Een minor helpt je om een goede aansluiting te vinden met de Master van jouw keuze. Zo zijn er minoren die aansluiting geven met Sociologie, Politicologie, Antropologie, Sociale Geografie,  Planologie, Orthopedagogiek, Onderwijskunde en verschillende tracks van psychologie en meer studies.Daarnaast kun je bijvoorbeeld ook kiezen voor minoren over ‘migratie’, 'internationale ontwikkelingsstudies',  ‘geweld’, ‘conflict’ of ‘gender’. Er bestaatook de mogelijkheid in het eerste semester van het 3dejaar een minor te volgen aan een andere Nederlandse of zelfs een buitenlandse universiteit te bezoeken of stage te lopen.

  De bachelor Interdisciplinaire sociale wetenschap sluit aan op zo’n 40 masterprogramma’s in Nederland.. Het kan zijn dat je hiervoor een aansluitende minor of vakken moet volgen. In de opleiding krijg je veel ruimte om je eigen keuzes te maken. Je wordt hierin goed begeleid door de opleidingseigen studieadviseurs.

  In het 2de semester van het 3de jaar kies je tussen het wetenschappelijke en het toegepaste afstudeer profiel. In beide profielen begin je met het vak ‘Filosofie van grensoverschrijdend onderzoek”. In dit vak leer je nadenken over de rol van de wetenschap(per) in onze moderne samenleving, en de verschillende manieren waae deemee je wetenschappelijke kennis kan inzetten.

  Kies je voor het wetenschappelijke afstudeerprofiel, dan sluit je de studie af met het schrijven van een interdisciplinaire literatuurstudie die daarna de basis vormt voor je bachelorscriptie. Hierin doe je jouw eigen bachelor onderzoek dat je onder begeleiding opzet en uitvoert. Zo ben je optimaal uitgerust voor een masterprogramma.

  Kies je voor het toegepaste profiel, dan combineer je een onderzoeksproject voor een externe opdrachtgever in het vak Placemaking met je bachelorscriptie die dan ook de vorm kan krijgen van een op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd advies aan de opdrachtgever. Je kunt er ook voor kiezen en individuele stage  combineren met je bachelorscriptie. Ook met het toegepaste profiel kun je doorstromen naar masteropleidingen. Het is echter ook een uitstekende voorbereiding om direct na je bachelor de arbeidsmarkt op te gaan.

   

 • Wat voor onderwijs krijg je?

  Hoorcollege

  Tijdens een hoorcollege geeft een docent toelichting op de literatuur die je bestudeerd hebt. Je maakt aantekeningen en stelt vragen. 

  Werkgroepen

  In werkgroepen bespreek je de literatuur met medestudenten door actuele thema’s aan theorie te verbinden. Er is bij ISW speciale aandacht voor interdisciplinariteit. Je leert verschillende disciplinaire invalshoeken te combineren om maatschappelijke problemen te bestuderen. 

  Onderzoeksmethoden

  Iedere discipline kent zijn eigen onderzoeksmethoden. Bij ISW krijg je die allemaal. Je leert kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden gebruiken.  Je leert interviews afnemen en enquetes opstellen. Zowel in het eerste als in het tweede jaar voer je in kleine groepen al echte kleine  onderzoeksprojecten uit. Je gebruikt deze onderzoeksvaardigheden in de integratiepractica en je bachelorscriptie.

  Academische vaardigheden

  Academische vaardigheden, zoals analytisch denken, argumenteren en beredeneren, presenteren en wetenschappelijk schrijven,  oefen je in werkgroepen.  Academische vaardigheden ontwikkel je de hele studie lang. Je werkt aan een eigen portofolio waarin je het geleerde bijhoudt en je maakt specifieke opdrachten om je vaardigheden te verbeteren. Bij ISW doe je zowel vaardigheden op die belangrijk zijn voor een wetenschappelijke carrière alsmede vaardigheden van een ‘academic professional’ op. Denk aan presenteren, helder schrijven, lezen van wetenschappelijke literatuur, maar ook het schrijven van een sollicitatiebrief, het maken van goede notulen alsmede het voorzitten van een discussie of het modereren van een debat.  

  Practica

  ISW kent maar liefst 3 integratieve practica. Hier komt het geleerde samen en word je uitgedaagd alle kennis die jij hebt opgedaan toe te passen. Je werkt dan samen met een groep andere studenten onder begeleiding aan een project en je presenteert je resultaten aan potentiele opdrachtgevers en aan de ISW-community.

 • Studiebegeleiding en bindend studieadvies (BSA)

  Tutor en practicumgroep

  In het eerste jaar  van de studie maak je deel uit van een practicumgroep met een vaste docent, die ook je tutor is. Dit is je eerste aanspreekpunt binnen de opleiding en tevens je persoonlijke studieloopbaanbegeleider.

  Studieadviseur

  De studieadviseur helpt je bij het uitzetten van je individuele studietraject. Ook kun je terecht voor algemene vragen over studieoriëntatie bij verkeerde studiekeuze, studieplanning en -vertraging, bijzondere persoonlijke omstandigheden, toelatingseisen, vrijstellingen, universitaire regelgeving en keuzemogelijkheden.

  Bindend studieadvies (BSA)

  Vanaf het studiejaar 2014-2015 krijgen alle eerstejaars studenten een Bindend studieadvies (BSA). Met het BSA stelt de opleiding vast in hoeverre een student aan het einde van het eerste studiejaar daadwerkelijk de motivatie en capaciteiten bezit om te slagen in de opleiding. Het BSA is onderdeel van een reeks van maatregelen die de kans vergroten dat een student de opleiding tijdig succesvol afrondt.

  Het aantal punten dat een student moet halen om een  positief studieadvies te krijgen is 42.

  • Gedurende het eerste jaar krijgen alle studenten meerdere voorlopige studieadviezen, op basis waarvan zij tijdig actie kunnen ondernemen of besluiten om de studie te beëindigen.
  • Eerstejaarsstudenten die aan het einde van het eerste studiejaar het aantal benodigde studiepunten om een positief BSA te krijgen (of meer) hebben behaald, mogen hun bachelor in het daaropvolgende studiejaar zonder meer voortzetten.
  • Studenten die een negatief BSA ontvangen, kunnen zich in de daaropvolgende drie studiejaren niet herinschrijven voor deze bacheloropleiding. Mocht een student door bijzondere omstandigheden, zoals ziekte of andere persoonlijke factoren, er niet in slagen het aantal benodigde studiepunten voor een positief BSA halen, dan kan bij de examencommissie bezwaar worden gemaakt tegen een negatief BSA.

  Functiebeperking

  Heb je een functiebeperking, chronische ziekte of dyslexie en wil je - voordat je met een studie aan de UvA start - weten wat de UvA aan begeleiding en ondersteuning kan bieden? Lees dan de informatie hierover (zie link)  goed door.

  Studeren met een functie beperking

 • Stages

  Stage lopen & Internationaal

  Om je opgedane kennis in de praktijk te kunnen brengen is het in de afstudeerfase van de bachelor mogelijk om een onderzoeksstage te lopen. Dit kan in opdracht van een organisatie zijn of bij een organisatie. Je wordt tijdens de stage intensief begeleid.

  Internationaal studeren

  Tijdens je laatste bachelorjaar kun je een deel van je studie in het buitenland volgen. De UvA neemt intensief deel aan internationale samenwerkings- en uitwisselingsprogramma's, zoals het Erasmus programma. Studenten zijn bijvoorbeeld naar landen als Japan, Zweden en Kenia, en steden als Praag, Berlijn en Londen en New York gegaan.

 • Minors

  In het derde studiejaar van ISW krijg je de mogelijkheid om een minor te volgen.

  Je kunt kiezen uit meer dan 180 Nederlandsen Engelstalige disciplinaire en interdisciplinaire minoren, variërend van aansluitminoren voor Masterprogramma's in de Sociologie, Antropologie, Pedagogiek en Communicatiewetenschap en International Development Studies tot minoren als Bestuur en Beleid of Journalistiek en Kritiek of interdisciplinaire minoren zoals Conflict Studies, Global Health Care and Society, Global Migration, , International Development Studies of Urban Studies.Bij ISW is de keuze voor de minor erg belangrijk:  met de keuze van de minor bereid je je voor op je master. De studieadviseurs helpen je bij deze keuze.

 • Honours & Talent programma

  Ben jij een talentvolle student op zoek naar meer verdieping in je studie, dan is het honours- en talentprogramma van het College Sociale Wetenschappen geknipt voor  jou.

  Doel van het Talentprogramma is om gemotiveerde studenten al tijdens de bachelor extra stimulans te bieden en op originele wijze kennis te laten maken met wetenschappelijk onderzoek.

  Je volgt  een uitdagend pakket van diepgaande vakken met een studielast van in totaal dertig extra studiepunten. Hieruit kunnen bijzondere projecten, zoals bijvoorbeeld documentaires, ontstaan. Je richt je programma zelf in en kiest voor een meer verbredende- of verdiepende wijze.

  Voor dit programma moet je minimaal een 7 gemiddeld staan en een toelatingsbrief schrijven, waarin je je motivatie toelicht.

  Extra voordelen:

  • het programma biedt innovatief onderwijs;
  • je werkt op hoog niveau samen in kleine groepen.