Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De bachelor Interdisciplinaire sociale wetenschap is een programma van 180 studiepunten en duurt drie jaar. Het programma wordt in het Nederlands aangeboden, maar er zijn vakken en geschreven werk in het Engels. Je krijgt een brede oriëntatie in theorieën uit de verschillende sociale wetenschappelijke disciplines, je leert onderzoek doen en maatschappelijke vraagstukken interdisciplinair te benaderen om interdisciplinair aan te pakken.

Opbouw van de studiejaren

 • Jaar 1

  In het eerste jaar oriënteer je je op de verschillende maatschappij- en gedragswetenschappen. 

  Je maakt kennis met meerdere sociaalwetenschappelijke kerndisciplines: antropologie, sociologie, politicologie, sociale geografie en psychologie.

  Je leert wat deze vakgebieden gemeen hebben, maar ook wat de verschillen zijn. De interactie tussen gedrag en samenleving, tussen micro- en macro-niveau staat hierbij centraal. Sociaal-wetenschappelijke thema’s als in -en uitsluiting en duurzaamheid staan centraal.

  Daarnaast wordt een basis gelegd in academische vaardigheden en leer je zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden kennen die je in twee integratiepractica benut. Hierbij krijg je de kans je onderzoekskennis te ontwikkelen en praktijkervaring bij een externe opdrachtgever op te doen.

 • Jaar 2

  In het tweede jaar verdiep je je in theorieën uit de verschillende sociale wetenschappelijke disciplines.

  Je leert de technieken van argumentatie en het doen van onderzoek. Daarnaast focus je op wetenschappelijk en maatschappelijk belangrijke vraagstukken en word je uitgedaagd om inzichten uit de disciplines te combineren. Belangrijke maatschappelijke problemen worden belicht op thema in keuzevakken, zoals Cities, Youth, Health, Conflict, Migration, Gender and Sexuality.

  Je leert maatschappelijke vraagstukken interdisciplinair te benaderen en te doorgronden met een interdisciplinaire aanpak. Deze keuzevakken worden in het Engels aangeboden en volg je samen met studenten uit andere opleidingen en andere landen. Een goede voorbereiding op een (vaak Engelstalig) Masterprogramma!

 • Jaar 3

  In het derde jaar kies je voor een minor en oriënteer je je op een master.

  Een minor helpt je om een goede aansluiting te vinden met de master van jouw keuze. Zo zijn er minors die aansluiting geven met Sociologie, Politicologie, Antropologie, Sociale Geografie,  Planologie, Orthopedagogiek, Onderwijskunde en verschillende tracks van Psychologie en meer studies.

Studieschema

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Academische vaardigheden: Practicum 1
  Blok 1
  Blok 2
  4

  Dit vak legt de basis voor academische vaardigheden en een kritische houding. Je leert lezen, schrijven, studeren, participeren en reflecteren, en ontwikkelt een academische mindset voor succes in je verdere studiejaren.

 • Actuele maatschappelijke vraagstukken
  Blok 1
  5

  Leer hoe interdisciplinaire wetenschappen inzicht geven in hoe mensen samenleven en maatschappelijke kwesties analyseren. Ontdek verschillende disciplinaire benaderingen, basisprincipes en pas sociaalwetenschappelijke concepten toe op hedendaagse maatschappelijke vraagstukken, met de nadruk op dagelijkse krantenlectuur voor context.

 • Politiek en samenleving
  Blok 1
  5

  Dit vak biedt een introductie tot de politicologie, waarbij je thema's als o.a. macht, conflict, democratisering verkent. De focus ligt op vergelijkende analyse, waarbij je de Nederlandse politiek in relatie tot andere landen bekijkt. Je verkent ook de verbindingen tussen politicologie en andere wetenschappelijke disciplines zoals o.a. psychologie en sociologie.

 • Individu en identiteit
  Blok 2
  5

  Dit vak introduceert psychologie, waarbij de focus ligt op individueel gedrag en groepsdynamiek. Je onderzoekt cognitieve vermogens, leren, emoties en motivatie. De sociale psychologie benadrukt groepsinvloeden op gedrag en attitudes, wat aansluit bij andere sociale wetenschappen.

 • Mens en maatschappij
  Blok 2
  5

  Dit vak is een introductie tot de sociologie en bouwt voort op eerdere kennis over sociale vraagstukken en psychologie. Verken vragen die sociologen stellen, de theorieën die ze ontwikkelen en het empirische bewijs daarvoor. Je behandelt drie belangrijke sociologische thema's: sociale ongelijkheid, sociale cohesie en cultuur aan de hand van actuele voorbeelden.

 • Integratiepracticum 1: In- en uitsluiting
  Blok 3
  6

  Onderzoek diverse diversiteitskwesties in samenwerking met maatschappelijke of overheidsinstanties. Analyseer casussen, verken oplossingen op sociaalwetenschappelijk vlak en werk transdisciplinair. Gastcolleges en literatuurstudie bereiden je voor, terwijl de begeleider de academische en praktische waarde bewaakt. Een intensieve leerervaring onder deskundige begeleiding.

 • Academische vaardigheden: Practicum 2
  Blok 4
  Blok 5
  4

  Dit practicum focust op praktijkgerichte en transdisciplinaire aanpak van diversiteitsvraagstukken. Je kiest een casus uit het maatschappelijk middenveld of vanuit de overheid, analyseert deze in groepen en stelt praktische oplossingen voor. Voorbereiding omvat (gast)colleges en literatuurstudie. De begeleider waarborgt sociaalwetenschappelijke benaderingen en transdisciplinair denken. Een intensieve leeromgeving onder begeleiding van ervaren docenten.

 • Onderzoeksmethoden 1: Grondslagen en onderzoeksopzet
  Blok 4
  Blok 5
  10

  Dit vak legt de basis voor het uitvoeren, begrijpen en kritisch beoordelen van sociaalwetenschappelijk onderzoek. Het eerste deel behandelt het voorbereiden en opzetten van onderzoek, inclusief het formuleren van onderzoeksvragen, ethische overwegingen en onderzoeksstrategieën. Het tweede deel richt zich op dataverzameling en -analyse, inclusief diverse onderzoeksmethoden en data-analyse, zowel kwantitatief als kwalitatief.

 • Cultuur en context
  Blok 4
  5

  Dit vak richt zich op de evolutie van het begrip 'cultuur' binnen de antropologie, zijn filosofische invloeden en de interdisciplinaire waarde ervan. Verken de geschiedenis en theorieën van culturele antropologie in hoorcolleges en bestudeer invloedrijke teksten tijdens werkgroepbijeenkomsten. Leer daarnaast over etnografisch onderzoek via recente monografieën.

 • Schaal, plaats en ruimte
  Blok 5
  5

  Onderzoek vragen over wat een stad is, de dynamiek die steden vormt, en de betekenis van stedelijke ruimte. Leer via een sociaal-ruimtelijk perspectief over verstedelijking in historische context en de ontwikkeling van steden in relatie tot sociale, economische en politieke factoren.

 • Integratiepracticum 2: Duurzaamheid
  Blok 6
  6

  Dit practicum biedt studenten een transdisciplinaire aanpak, waarin theoretische kennis wordt geïntegreerd met praktijkgerichte vraagstukken over duurzaamheid. Je werkt in groepen aan duurzaamheidscasussen uit verschillende sectoren, zoals bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheid.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Verdieping in de sociale theorie: De handelende mens
  Blok 1
  Blok 2
  12

  Ontwikkel jouw sociaalwetenschappelijk denkvermogen door basiskennis op te doen over sociale wetenschappelijke theorieën en concepten. Verken complexe samenlevingsprocessen waarbij de nadruk wordt gelegd op de relatie tussen individueel handelen en sociale structuren.Het vak behandelt klassieke denkers en recentere theorieën, inclusief kernconcepten zoals socialisatie en macht. Je leert kritisch te denken over dominante perspectieven en wordt blootgesteld aan alternatieve benaderingen in de sociale wetenschappen.

 • Onderzoeksmethoden 2: Verdieping kwalitatieve technieken
  Blok 1
  6

  Schrijf jouw eerste interdisciplinaire, wetenschappelijke artikel. Je doorloopt het hele proces van kwalitatief sociaalwetenschappelijk onderzoek, inclusief het formuleren van een onderzoeksvraag, theoretisch kader, gegevensverzameling, analyse en interpretatie. Kies zelf een onderzoeksfocus binnen een algemeen thema.

 • Onderzoeksmethoden 3: Verdieping kwantitatieve technieken
  Blok 2
  Blok 3
  12

  Leer kwantitatieve data analyseren en interpreteren, ontdek verbanden tussen variabelen en doe uitspraken over de populatie op basis van steekproeven. Dit vak biedt zowel theoretische kennis over statistische technieken als praktische ervaring in het toepassen van deze technieken op bestaande datasets met behulp van SPSS.

 • Integratiepracticum: Beleidsonderzoek
  Blok 6
  6

  Leer de koppeling tussen sociale wetenschappen, beleidstheorie en beleidspraktijk begrijpen. Je onderzoekt beleidsproblemen in hoor- en werkcolleges en past theoretische en thematische perspectieven toe op je eigen onderzoeksvraag voor de eindopdracht. Hierbij ontwikkel je vaardigheden om wetenschappelijke theorieën toe te passen op maatschappelijke vraagstukken en complexe problemen op te lossen.

 • Gebonden keuze: Gekozen interdisciplinaire thematische modules
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 4
  Blok 5
  24

  Tijdens de Gekozen interdisciplinaire thematische modules kies jij zelf van de volgende interdisciplinaire thematische vakken. Zie de Studiegids hieronder om de thematische vakken te bekijken.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Filosofie van grensoverschrijdend onderzoek: Interdisciplinariteit en transdisciplinariteit
  Blok 1
  Blok 4
  9

  Positioneer je als interdisciplinaire sociaal wetenschapper en ga uitdagingen aan die om een interdisciplinaire aanpak vragen. Je verkent wekelijks thema's vanuit zowel filosofische als empirische benaderingen van inter- en transdisciplinariteit, waaronder complexiteitstheorie en wetenschapsonderzoek.

 • Bachelorscriptie (1e of 2e semester)
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  12

  De Bachelorscriptie ISW vormt de afsluiting van de Interdisciplinaire sociale wetenschap opleiding. Voer zelfstandig sociaalwetenschappelijk onderzoek uit, eventueel gecombineerd met een stage, en presenteer jouw bevindingen in een individuele scriptie.

 • Gebonden keuze: Gekozen verdiepingsmodule (1e of 2e semester)
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 4
  Blok 5
  9

  Tijdens deze module kies je één van de volgende verdiepende derdejaars modules: Interdisciplinaire literatuurstudie, Placemaking of Stage Interdisciplinaire sociale wetenschap

 • Vrije keuzeruimte (1e of 2e semester), zie onderstaand
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  30
Verplicht vak
Keuzevak

Meer weten over het studieprogramma? Kijk in de studiegids

Extra mogelijkheden
 • Honoursprogramma

  Ben jij een talentvolle student op zoek naar meer verdieping in je studie, dan is het honoursprogramma geknipt voor jou. Je maakt op originele wijze kennis met wetenschappelijk onderzoek door een uitdagend pakket van verdiepende of verbredende vakken. Je richt je programma grotendeels zelf in en je werkt op hoog niveau samen in kleine groepen.

  Het honoursprogramma bestaat uit 30 EC die je bovenop het reguliere studieprogramma van de bachelor kunt volgen. 

 • Uitwisseling

  Tijdens je laatste bachelorjaar kun je een deel van je studie in het buitenland volgen. De UvA neemt intensief deel aan internationale samenwerkings- en uitwisselingsprogramma's, zoals het Erasmus programma. Studenten gaan bijvoorbeeld op uitwisseling naar Berlijn, Praag, Oslo of Barcelona. Maar ook naar de VS, Canada of Japan.

  Er zijn ook UvA-brede uitwisselingsprogramma’s.  Meer informatie over de verschillende mogelijkheden en bestemmingen tref je aan op de UvA site Studeren in het buitenland.

 • Keuzeruimte en minor

  In het derde studiejaar van ISW krijg je de mogelijkheid om een minor te volgen.

  Je kunt kiezen uit meer dan 180 Nederlandse en Engelstalige disciplinaire en interdisciplinaire minoren, variërend van aansluitminoren voor Masterprogramma's in de Sociologie, Antropologie, Pedagogiek, Politicologie,  Communicatiewetenschap en Psychologie tot minoren als Bestuur en Beleid of Journalistiek en Kritiek of interdisciplinaire minoren zoals Conflict Studies, Global Health Care and Society, Global Migration, International Development Studies of Urban Studies.

  Je kunt kiezen voor minoren met onderwerpen als ‘migratie’, 'internationale ontwikkelingsstudies',  ‘geweld’, ‘conflict’ of ‘gender’. Er bestaat ook de mogelijkheid in het eerste semester van het 3dejaar een minor te volgen aan een andere Nederlandse of een buitenlandse universiteit of stage te lopen.

  Bij ISW is de keuze voor de minor erg belangrijk: met de keuze van een minor bereid je je voor op je master. De studieadviseurs zijn er voor je om je te helpen bij deze keuze.

 • Stage

  Om je opgedane kennis in de praktijk te brengen kun je in de afstudeerfase van de bachelor een onderzoeksstage lopen. Dit kan in opdracht van een organisatie zijn of bij een organisatie. Je wordt tijdens de stage intensief begeleid.

Tijdsverdeling en begeleiding

 • Tijdsverdeling - uren in college vs. practica

  Per studieweek werk je ongeveer 40 uur: 12-15 uur college + 25-28 uur zelfstudie (veldwerk, lezen van artikelen en boeken, tentamens leren, opdrachten maken, voorbereiden op excursies en colleges).  

 • Lesvormen bij Interdisciplinaire sociale wetenschap
  • Hoorcolleges: tijdens hoorcolleges licht een docent de stof toe en krijg je de gelegenheid om vragen te stellen.
  • Werkcolleges: tijdens werkcolleges oefen je met de stof in kleinere groepen van rond 12 tot 15 studenten onder begeleiding van een docent.
 • Studiebegeleiding tijdens je studie

  Tijdens je studie sta je er niet alleen voor. Je krijgt in elke fase van je studie de persoonlijke begeleiding die past bij de specifieke vragen van dat moment.

Veelgestelde vragen
 • Wat is het verschil tussen ISW en Sociologie?

  Sociologie bestudeert de sociale relaties tussen mensen en binnen samenlevingen en kijkt vanuit dit perspectief naar maatschappelijke vraagstukken.

  Interdisciplinaire sociale wetenschap combineert en integreert vijf belangrijke disciplines (Sociologie, Psychologie, Antropologie, Politicologie, Sociale geografie & Planologie) om actuele maatschappelijke vraagstukken te bestuderen. Niet alleen de verschillende invalshoeken zijn belangrijk om complexe thema’s beter te kunnen begrijpen en te onderzoeken. Iedere discipline kent ook zijn eigen onderzoeksmethoden. Je leert dus ook om verschillende onderzoeksmethoden te gebruiken. Dat is essentieel als je nieuwe inzichten wilt opdoen door het combineren van verschillende perspectieven.

 • Wat is het verschil tussen ISW aan de UvA en aan de Universiteit Utrecht?

  Beide opleidingen zijn gericht op het onderzoeken van (complexe) sociaal maatschappelijke vraagstukken. Maar de opleidingen verschillen ook van elkaar in disciplines, opbouw, onderzoeksterrein en thematiek.

  ISW UvA: combi van 5 disciplines

  Bij ISW aan de UvA wordt er gekeken vanuit vijf sociale wetenschappen: Sociologie, Culturele Antropologie, Psychologie, Politicologie en Sociale Geografie & Planologie.

  Bij ISW aan de Universiteit Utrecht wordt voornamelijk gewerkt vanuit de Psychologie, Pedagogiek en Sociologie. Bij ISW Utrecht gebeurt dat met een sterkere focus op beleid en beleidsinterventies.

  ISW UvA: opbouw van multi- naar interdisciplinariteit

  In het tweede jaar ga je leren hoe je al deze disciplines verder integreert om op een interdisciplinaire manier te kunnen kijken naar vraagstukken. Hoe kun je verschillende brillen opzetten om een bepaald vraagstuk anders en misschien wel beter te ontrafelen om zo tot een geïntegreerde allesomvattende oplossing of advies te komen. In het derde jaar heb je bij ISW in Amsterdam de keuze tussen een wetenschappelijk of een toegepast afstudeerprofiel.

  Bij ISW aan de UU wordt vanaf het eerste jaar vanuit de verschillende disciplines, dus interdisciplinair, gekeken naar maatschappelijke thema’s. De disciplines worden elk jaar verder verdiept. Je onderzoekt de samenhang tussen gedrag, cultuur en maatschappij. ISW UvA: Amsterdam als fascinerend onderzoeksgebied

  Als je aan de UvA komt studeren heb je de gehele stad Amsterdam en de regio als  onderzoeksterrein. Amsterdam is een stad waar veel gebeurt, veel maatschappelijke en soms ook ingewikkelde ontwikkelingen spelen. Hoe mooi is het als je daar als ISW student meteen aan mee mag doen! In de praktijkvakken aan het eind van elk semester werk je vaak voor opdrachtgevers uit de stad Amsterdam.  

  ISW UvA: Andere thematische specialisaties

  De maatschappelijke thema’s en opbouw van het ISW programma aan de Universiteit Utrecht verschillen ook van die van onze opleiding ISW aan de Universiteit van Amsterdam. In Amsterdam kun je je in het tweede jaar specialiseren in de volgende thema’s:

  ISW Utrecht richt zich in het bijzonder op verschijnselen of problemen in drie velden: Social policy & public healthYouth studies en Migration, ethnic relations and multiculturalism.

  Het is dus verstandig om beide programma’s goed te bekijken om zo een goede keuze te maken welk ISW programma het beste bij jou past.

 • Hoeveel mensen halen hun BSA in het eerste jaar?

  Al zeker drie jaar op rij haalt ca 90% van de eerstejaars een positief Bindend Studieadvies aan het einde van het eerste jaar. De opleiding wordt door de meeste studenten ervaren als vol, maar behapbaar, waarbij het bijblijven als belangrijkste succesfactor wordt genoemd.

 • Heeft ISW een eigen studievereniging?

  Ja zeker! De studievereniging Pegasus organiseert talloze educatieve, sociale en loopbaangerichte activiteiten om je snel thuis te laten voelen in de ISW Community.