Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De hele dag door heb je met het recht te maken. Als je iets koopt ga je een overeenkomst aan. Voordat je Instagram of TikTok gebruikt ga je eerst akkoord met de voorwaarden. En in het verkeer heb je te maken met aansprakelijkheid. Tijdens je studie leer je hier als een jurist naar te kijken. In de Amsterdam Law Firm oefen je academische en juridische vaardigheden en pas je deze direct toe.

Curriculum 2023-2024

 • Jaar 1: inleiding in de rechtsgebieden en Amsterdam Law Firm

  In het eerste jaar krijg je een inleiding in de verschillende rechtsgebieden. Daarnaast neem je twee keer per week deel aan de Amsterdam Law Firm. In kleine vaste werkgroepen leer je academische juridische vaardigheden en ga je meteen aan de gang met het analyseren en oplossen van juridische vraagstukken. Je leert onderzoek doen, kritische vragen stellen, juridisch schrijven en hoe je een overtuigend pleidooi houdt of geslaagd onderhandelt. Samen met je medestudenten en vaste docent pas je alles wat je leert toe op zaken, gebaseerd op de juridische praktijk, en oefen je met de verschillende rollen van een jurist.

  Elk semester (half jaar) sluit je af met een projectvak. Hierin werk je in kleine groepjes aan opdrachten rondom een maatschappelijk thema. Je verbindt je kennis en vaardigheden om vanuit het recht oplossingen te vinden voor maatschappelijke vraagstukken. In jaar 1 zijn dat de thema’s Rechtstaat en democratie en Digitalisering.

  Je kunt tijdens of aan het eind van het eerste jaar nog steeds beslissen om je te specialiseren in fiscaal recht door over te stappen naar de bachelor Fiscaal recht.

 • Jaar 2: verdieping en Amsterdam Law Firm

  In het tweede jaar krijg je verdiepende vakken als Europees recht, Goederenrecht, Bestuursrecht en Materieel strafrecht en semester 1 wordt afgesloten met het privaatrechtelijke vak Verbintenissenrecht. Binnen het onderwijs van de Amsterdam Law Firm leer je je academische juridische vaardigheden verder aan te scherpen en toe te passen. Je doet mee aan een mootcourt (oefenrechtbank) en oefent je onderzoeksvaardigheden en schrijfvaardigheid door een beknopte paper te schrijven. Een goede oefening voor de bachelorscriptie in het derde jaar.

  In het projectvak Duurzaamheid verbind je aan het eind van jaar 2 de kennis uit de vakken die je hebt gehad en de geleerde academische en juridische vaardigheden. Hiermee probeer je oplossingen te vinden voor de juridische vraagstukken rondom dit thema.

 • Jaar 3: verdieping, praktijk en keuzeruimte

  In het derde jaar krijg je nog meer verdiepende vakken zoals Internationaal publiekrecht en Ondernemingsrecht. Ook leer je meer over rechtsfilosofie. Binnen het projectvak Recht en praktijk kun je een stage doen, in een rechtswinkel werken, of een clinic volgen waar je in opdracht van een cliënt werkt aan zaken van maatschappelijk belang. Daarnaast heb je keuzeruimte die je zelf kunt invullen. Je kunt bijvoorbeeld:

  • aan een universiteit in het buitenland studeren;
  • je verder specialiseren via een juridische minor;
  • ervoor kiezen een minor of keuzevakken aan andere faculteiten te volgen.

  Ook kies je tussen de twee integratievakken Insolventierecht en Arbeidsrecht. Daarin verbind je alle kennis uit je bachelor. In het Insolventierecht (faillissementsrecht) staan kennis en begrip van de regels centraal, maar ook de bijbehorende belangenafweging. In het vak Arbeidsrecht leer je over vraagstukken en regelgeving rondom het onderwerp werken.

  Het jaar wordt afgesloten met het schrijven van een bachelorscriptie, waarna je de titel Bachelor of Laws (LLB) krijgt. De meeste van onze studenten volgen daarna nog een juridische master; een vereiste als je bijvoorbeeld advocaat wilt worden.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Grondslagen van het recht
  Blok 1
  6

  Wat is recht? In deze inleiding tot het recht staat deze belangrijke vraag centraal. Je leert het recht bestuderen vanuit een wetenschappelijke blik en leert waar je ‘het recht’ kunt opzoeken.

 • Strafrecht
  Blok 1
  6

  In dit vak maak je kennis met het strafrecht en de begrippen. En je leert wat het verschil is tussen het materiële strafrecht (is iemand strafbaar?) en het formele strafrecht (welke procedures moeten gevolgd worden?) In het 2e studiejaar komen deze zaken verder aan de orde.

 • Amsterdam Law Firm 1.1
  Blok 1
  Blok 2

  In dit het unieke onderwijsprogramma oefen je in kleine groepen je vaardigheden met voorbeelden uit echte zaken. Je gebruikt de stof van de hoofdvakken die je in die periode volgt en leert veel over je rol als jurist.

 • Privaatrecht
  Blok 2
  6

  Privaatrecht betreft de regels die gelden tussen burgers onderling, of tussen burgers en bedrijven. Hier heeft iedereen dagelijks mee te maken. Bijvoorbeeld als je iets koopt of een contract afsluit voor je telefoon. Allemaal situaties die in het privaatrecht geregeld worden.

 • Staats- en bestuursrecht
  Blok 2
  6

  Wat is een democratische rechtstaat? En hoe verhouden de 3 staatsmachten (wetgever, bestuur en rechter) zich tot elkaar en tot de burger? Ook leer je om je eigen standpunten naar voren te brengen in dit vak.

 • Projectvak Rechtsstaat en democratie
  Blok 3
  6

  Tijdens het project ‘Renoveer de constitutie’ werk je in verschillende fases toe naar wijziging van een grondwetsartikel of maak je een nieuw artikel. Met wetenschappelijke inzichten en literatuur leer je dit te onderbouwen en schrijf je een toelichting.

 • Internationaal en Europees recht
  Blok 4
  6

  Een kennismaking met de Europese rechtsorde, met daarin specifieke aandacht voor de Europese Unie, het internationale recht en de rol voor de grootste internationale organisatie: de Verenigde Naties.

 • Recht en gedrag
  Blok 4
  6

  Bij dit vak mag je je wettenbundel thuislaten. Het gaat namelijk niet over de inhoud van het recht (‘law in the books’), maar over de werking van het recht in de praktijk (‘law in action’). Wat is de wisselwerking tussen het recht en het gedrag van mensen?

 • Amsterdam Law Firm 1.2
  Blok 4
  Blok 5

  In dit het unieke onderwijsprogramma oefen je in kleine groepen je vaardigheden met voorbeelden uit echte zaken. Je gebruikt de stof van de hoofdvakken die je in die periode volgt en leert veel over je rol als jurist.

 • Juridische beroepen en beroepsethiek
  Blok 5
  6

  Je leert wat de beroepscodes en ethische gedragsregels zijn voor juristen. Tijdens dit vak word je getraind om vanuit je toekomstige rol als jurist een eigen standpunt in te nemen bij realistische (ethische) dilemma’s.

 • Personen- en familierecht
  Blok 5
  6

  Wanneer wordt er overgegaan tot ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing van kinderen volgens de kinderbeschermingsmaatregelen? Welke professionals zijn er betrokken in deze situatie? In het personen- en familierecht staat het individu en het individu als lid van een samenlevingsverband, zoals een familie, centraal.

 • Projectvak Digitalisering
  Blok 6
  6

  In dit projectvak over digitalisering komen actuele thema's voorbij, zoals online platforms, kunstmatige intelligentie en algoritmes bij de overheid. Zo staan we stil bij de manier waarop digitalisering grote nieuwe uitdagingen creëert voor het recht en de samenleving.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Europees recht
  Blok 1
  6

  In het Europees recht leer je over de rechten, de instellingen en de verdragen van de Europese Unie en de Europese Gemeenschap. Dit vak wordt gedeeltelijk in het Engels gegeven.

 • Goederenrecht
  Blok 1
  6

  Hoe krijg, bescherm of verlies je rechten over goederen? Denk bijvoorbeeld aan het kopen van een huis of een fiets. Goederenrecht gaat over de verhouding tussen personen en goederen. Hierbij staan we ook stil bij actuele thema's als circulair bouwen of teruggave van koloniale kunst.

 • Amsterdam Law Firm 2.1
  Blok 1
  Blok 2

  In dit het unieke onderwijsprogramma oefen je in kleine groepen je vaardigheden met voorbeelden uit echte zaken. Je gebruikt de stof van de hoofdvakken die je in die periode volgt en leert veel over je rol als jurist.

 • Rechtsgeschiedenis
  Blok 2
  6

  Bestudering van de geschiedenis van het recht. Wat is voor een jurist het belang van een rechtshistorische benadering? Je leert in dit vak zelf om eenvoudig rechtshistorisch onderzoek te doen en hoe je hier over rapporteert. Ook gebruiken we het recht uit het verleden om te kijken naar het huidige recht.

 • Verbintenissenrecht
  Blok 2
  6

  Mensen maken afspraken met elkaar. Iemand wil zijn huis verkopen, een baantje aannemen of juridisch advies inwinnen. In al deze gevallen sluit iemand een overeenkomst met een ander. En wie is er aansprakelijk voor schade als er iets misgaat? In dit vak werken we op verschillende manieren om het verbintenissenrecht echt goed te leren begrijpen.

 • Projectvak Schade en recht
  Blok 3
  6

  Projectvak

 • Bestuursrecht
  Blok 4
  6

  Welke soort beslissingen mag de overheid (ook wel ‘het bestuur’) nemen en welke niet? Hoe komt de overheid aan zijn bevoegdheden en in hoeverre mag de overheid besturen door middel van het privaatrecht?

 • Materieel strafrecht
  Blok 4
  6

  In het vak 'Materieel strafrecht' draait het om het bepalen welk gedrag strafbaar is. Wat maakt iets een strafbaar feit? Ook leer je meer over begrippen als poging en voorbereiding en medepleging en medeplichtigheid.

 • Amsterdam Law Firm 2.2
  Blok 4
  Blok 5

  In dit het unieke onderwijsprogramma oefen je in kleine groepen je vaardigheden met voorbeelden uit echte zaken. Je gebruikt de stof van de hoofdvakken die je in die periode volgt en leert veel over je rol als jurist.

 • Bestuursprocesrecht
  Blok 5
  6

  Er wordt voortgebouwd op de stof van de vakken 'Staats- en bestuursrecht' en 'Bestuursrecht'. Over rechtsbescherming en het bestuursprocesrecht komen in elk geval deze onderwerpen aan de orde: welke bestuursrechter is in welke gevallen bevoegd? En hoe is de bewijslast verdeeld tussen de overheid en de burger?

 • Formeel strafrecht
  Blok 5
  6

  In dit vak wordt de kennis uit het vak 'Strafrecht' verdiept en verbreed. Je leert over het verloop van het strafproces vanaf het plegen van een strafbaar feit tot en met de mogelijke veroordeling en welke regels er in dit proces gevolgd moeten worden.

 • Projectvak Duurzaamheid
  Blok 6
  6

  Vanuit een concreet probleem leer je hoe de rechtsgebieden die je in eerdere blokken gehad hebt samenhangen en schakel je deze vakkennis in om tot een oplossing te komen. Onderwerp van dit projectvak is een vraagstuk rondom duurzaamheid, een onderwerp van groot maatschappelijk belang.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Internationaal publiekrecht
  Blok 1
  6

  Dit vak gaat over de rechtsverhoudingen tussen staten, internationale organisaties en personen. De hoofdregels van belangrijke rechtsgebieden worden bestudeerd: bescherming van het individu, vrede en veiligheid en de regulering van de economie en duurzame ontwikkeling.

 • Rechtsfilosofie
  Blok 2
  6

  Wat is het recht, en hoe zou het recht eruit moeten zien? Met deze vraag maak je kennis vanuit filosofische invalshoek. Je maakt kennis met theorieën uit de rechtsfilosofie en rechtstheorie. Het doel is dat je wordt uitgedaagd om een eigen, kritische visie op het recht te ontwikkelen, met als basisideeën, begrippen en argumenten uit de literatuur.

 • Recht en praktijk (stage, rechtswinkel, street law, clinics)
  Blok 3
  3
 • Vrije keuzeruimte
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  15
 • Burgerlijk procesrecht
  Blok 4
  6

  Met het vak 'Burgerlijk procesrecht' bouw je kennis op over de bijzondere functie van overheidsrechtspraak in het systeem van oplossingen van geschillen. Wat wordt er bepaald over de manier van de geldvordering? Welke belangen spelen een rol in het procesrecht en hoe worden die tegen elkaar afgewogen? Wat is de werking van een rechterlijke uitspraak in de praktijk?

 • Ondernemingsrecht
  Blok 4
  6

  Het ondernemingsrecht gaat in op de rechtsvormen die er bestaan voor bedrijven. Welke rechtsvormen zijn er? Waarin onderscheiden ze zich en welke gevolgen heeft de keuze voor een bepaalde rechtsvorm voor de oprichting, vertegenwoordiging en mogelijke aansprakelijkheid van de betrokken personen?

 • Integratievak Insolventierecht of Arbeidsrecht
  Blok 5
  6

  Je kiest 1 van de 2 integratievakken. In het vak Insolventierecht (faillissementsrecht) staan kennis en begrip van de regels centraal, maar ook de bijbehorende belangenafweging. In het vak Arbeidsrecht leer je over vraagstukken en regelgeving rondom het onderwerp werken.

 • Integratievak Fundamentele rechten
  Blok 5
  6

  Fundamentele rechten gaat over de grondrechtelijke vraagstukken die voor alle hoofdgebieden van het recht gelden.

 • Bachelorscriptie
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  6

  De bachelorscriptie is de afsluiting van je bacheloropleiding. Het vak bestaat uit het schrijven van een wetenschappelijk werkstuk, waarbij gebruik wordt gemaakt van de onderzoeks- en schrijfvaardigheden die je in de voorgaande jaren hebt opgedaan.

Verplicht vak
Keuzevak
Opleidingsvideo Rechtsgeleerdheid 2023
Hoe ziet het studieprogramma eruit?

Onderwijsdirecteur Arthur Salomons en Directeur Amsterdam Law Firm Marcelle Reneman vertellen over de opbouw van het studieprogramma. ‘Je leert hoe het is om jurist te zijn en welke rol bij jou past’.

 • Amsterdam Law Firm: vaardighedenonderwijs

  In de eerste twee jaar van de opleiding neem je elke week deel aan de Amsterdam Law Firm in kleine groepen van 15 medestudenten. Je past de stof die je in de colleges leert tijdens dit studieonderdeel toe op realistische zaken uit de rechtspraktijk. Tegelijkertijd leer je academische en juridische vaardigheden en oefent deze in opdrachten.

 • Projectonderwijs

  In de eerste twee jaar van je bachelor rond je elk semester af met een projectvak. Hierin werk je in kleine groepjes aan opdrachten rondom maatschappelijke thema’s als rechtstaat en democratie, digitalisering en duurzaamheid. In deze vakken verbind je de kennis en vaardigheden uit de vakken die je al hebt gehad, om oplossingen te vinden voor deze vraagstukken.

 • Het Honours College: meer academische verdieping

  Wil je meer uitdaging en vind je het interessant om interdisciplinaire vakken te volgen? Vanaf de tweede helft van het eerste jaar kun je meedoen aan ons intensieve programma voor extra ambitieuze studenten. Binnen het Amsterdam Honours College of Law volg je extra vakken, masterclasses van toonaangevende juristen en ga je mee op studiereis. Daarnaast neem je deel aan de Amsterdam Law Trails; een mootcourt (oefenrechtbank) competitie.

 • Studeren in het buitenland

  Je wereld vergroten tijdens je studie? Dat kan zeker. De UvA heeft een groot netwerk met unieke uitwisselingsplekken aan andere topuniversiteiten binnen en buiten Europa. Wat dacht je van Amerika, Australië of Zweden. Je kunt ervoor kiezen om in de vrije keuzeruimte (15EC) van jaar 3 aan een buitenlandse universiteit rechtenvakken te volgen.

 • Onderwijs en zelfstudie

  Gemiddeld heb je in het eerste jaar 12 tot 18 uur per week les. In het tweede en derde jaar 10 tot 12 uur per week. De uren waarin je geen les krijgt, besteed je aan zelfstudie (circa 20 uur per week), bijvoorbeeld:

  • studieboeken en jurisprudentie (gerechtelijke uitspraken) lezen;
  • materiaal zoeken en bestuderen in de bibliotheek;
  • werkgroepen of tentamens voorbereiden;
  • een werkstuk schrijven of een presentatie voorbereiden.
Veelgestelde vragen
 • Wat is het verschil tussen de UvA en de andere universiteiten die Rechtsgeleerdheid aanbieden?

  Uniek aan de UvA is dat je naast het excellente rechtenonderwijs dat wij bieden, vanaf het begin ook deelneemt aan de Amsterdam Law Firm. In dit onderwijs leer je vaardigheden en werk je met realistische zaken uit de rechtspraktijk. Hierbij leer je de stof van de vakken toe te passen. Je wordt daarbij twee keer per week, in groepen van 15 studenten intensief begeleid door onze vaste docenten die tegelijkertijd ook nog eens je mentor zijn. Je studeert in Amsterdam, het juridisch hart van Nederland, en krijgt hier ook alle ruimte voor je eigen professionele ontwikkeling tot jurist. Vanaf het begin van je studie leer je wat het betekent om straks als bijvoorbeeld advocaat, rechter, ambtenaar, rechtswinkelier of bedrijfsjurist te gaan werken.

  We nodigen je van harte uit om de sfeer van de UvA te komen proeven en te kijken of Rechtsgeleerdheid aan de UvA bij je past.

 • Wat houdt de keuzeruimte in?

  Deze ruimte is bedoeld om een eigen invulling te geven aan je opleiding, passend bij jouw interesse en talenten. Je kunt ervoor kiezen om een minor (een pakket bijvakken) aan een andere faculteit van de UvA volgen of je kunt kiezen voor een juridische minor.

  Ook kun je ervoor kiezen om een aantal maanden in het binnen- of buitenland te studeren aan een andere universiteit.

 • Wat is het verschil tussen de bachelor Rechtsgeleerdheid en Fiscaal recht?

  Het eerste jaar is grotendeels gelijk voor beide bachelors, met inleidende vakken in verschillende rechtsgebieden. Studenten Fiscaal recht volgen het vak Inleiding fiscaal recht in het tweede semester in plaats van het vak Recht en gedrag. Vanaf jaar twee lopen de curricula verder uiteen en gaan studenten Fiscaal recht zich verder specialiseren in het belastingrecht. Je kunt er ook voor kiezen om in je vrije keuzeruimte in de bachelor Rechtsgeleerdheid te kiezen voor een minor Fiscaal recht. Door het afronden van deze minor heb je direct toegang tot de master Fiscaal recht. Let op: je behaalt dan niet twee diploma’s.

 • Hoeveel contacturen heb je per week?

  Het aantal contacturen in je eerste studiejaar varieert tussen de 12 uur en 18 uur per week. De bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid en Fiscaal recht zijn voltijdstudies, maar veel studenten hebben naast hun studie wel een kleine bijbaan. Amsterdam biedt veel mogelijkheden en kansen om een (juridische) bijbaan te vinden.

  De uren waarin je geen les krijgt, besteed je aan zelfstudie (circa 20 uur per week), bijvoorbeeld:

  • studieboeken en jurisprudentie (gerechtelijke uitspraken) lezen;
  • materiaal zoeken en bestuderen in de bibliotheek;
  • werkgroepen of tentamens voorbereiden;
  • een werkstuk schrijven of een presentatie voorbereiden.
 • Hoe werkt het met de tentamens?

  Voor ieder vak zijn er twee tentamenkansen per jaar: een tentamen binnen het blok waarin je het vak volgt en een herkansing voor de start van het volgende studiejaar. Veel vakken worden afgesloten met een schriftelijk tentamen. Verder kan je ook op andere manieren getoetst worden, bijvoorbeeld door middel van een essay- of groepsopdracht.

 • Hoe vind ik een kamer en helpt de UvA daarbij?

  Het vinden van een studentenkamer in Amsterdam is niet gemakkelijk, maar door op tijd te beginnen en goed te zoeken lukt het op termijn meestal wel om een kamer te vinden. Veel studenten vinden een kamer via-via of middels social media. Voor eerstejaars bachelorsstudenten die meer dan 40 kilometer van Amsterdam wonen is er een voorrangsregeling, waarmee zij de kans op het vinden van een kamer aanzienlijk vergroten.

  Meer informatie over het vinden van een kamer.