Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Studieprogramma

Sociologie

De bachelor Sociologie is een voltijdsopleiding van drie jaar. Elk studiejaar omvat 60 studiepunten en is opgebouwd uit twee semesters die weer opgedeeld zijn in drie blokken. Het eerste semester loopt van begin september t/m eind januari; het tweede semester loopt van begin februari en eindigt eind juni. Per week heb je ongeveer acht uur hoorcollege en zes uur werkgroepen; de resterende tijd besteed je aan het bestuderen van literatuur, het doen van onderzoek en het schrijven van papers en essays.

 • Eerste jaar

  Tijdens het eerste jaar leer je aan de hand van sociologisch onderzoek op een nieuwe manier naar de samenleving kijken, je verbindt opgedane kennis over de maatschappij aan het werk van sociologische denkers en wanneer je zelf onderzoek gaat doen maak je kennis met sociologie als ambacht.

  Het eerste jaar sociologie rust op drie pijlers:

  1. Een nieuwe blik op samenlevingen

  De resultaten van sociologisch onderzoek bieden een nieuw perspectief op dat wat je als vanzelfsprekend beschouwt. De door sociologen opgedane kennis van de samenleving biedt een handvat om tot nieuwe vragen te komen, met een analytische blik naar maatschappelijke problemen te kijken en daarmee tot vernieuwende oplossingen te komen.

  • Introduction to Sociology in het eerste semester biedt een eerste brede oriëntatie op het werk van sociologen. Waar gaat sociologie over? Wat onderzoeken sociologen? Hoe gaan ze daarbij te werk?
  • Sociology of institutions gaat over de inrichting van de Nederlandse samenleving en  grote veranderingen in de recente sociale geschiedenis zoals de opkomst van de verzorgingsstaat, verstedelijking, ontzuiling en migratie.
  • Philosophy of social sciences  biedt een kennismaking met verschillende stijlen van de wetenschappen en de manier waarop de sociologie daarin past.
  • Evolution of human kind
 • Van de klassieken tot nu

  De tweede pijler van de opleiding Sociologie is theorie. Je maakt kennis met 19 e-eeuwse grondleggers van de sociologie als Karl Marx, Max Weber en Emile Durkheim. Je leest klassieke teksten, maar je bestudeert ook hedendaagse studies die voortbouwen op het werk van deze denkers.

  Ben je nieuwsgierig naar wat de klassiekers te vertellen hadden? Bekijk dan eens de online MOOC Classical Sociological Theory van Bart van Heerikhuizen. Deze online cursus werd ontwikkeld om geïnteresseerden van over de hele wereld kennis te laten maken met de grondleggers van de sociologie. 

MOOC Classical Sociological Theory
Bart van Heerikhuizen
 • Onderzoekend de stad in

  De derde pijler is methodologie. Je maakt kennis met belangrijke methodologische benaderingen en doet praktijkervaring op met verschillende methoden, zoals:

  • Interviewen
  • Observaties van het alledaagse
  • Enquête-onderzoek
  • Statistische analyse
  • Tekstanalyse

  Daarnaast bekwaam je je in belangrijke vaardigheden als argumenteren, onderzoeksvragen formuleren, het geven van kritisch commentaar en het schrijven van essays.

  Je sluit het eerste jaar af met een groot veldwerkproject. Je past je sociologische kennis en opgedane onderzoeksvaardigheden toe op een concreet maatschappelijk onderwerp en doet met een groepje medestudenten zelfstandig onderzoek. Vorig jaar deden studenten bijvoorbeeld onderzoek naar hoe er verschillend gereageerd wordt op zoenende homo- en heterokoppels, het deurbeleid van Amsterdamse discotheken, hoe winkeliers diefstal voorkomen en hoe sommige klanten in de Lidl laten zien dat ze niet arm en laagopgeleid zijn.

  Meer weten over vakken in het eerste jaar? In het vak 'Sociologie als Ambacht' doen eerstejaarsstudenten mee aan een project ter oriëntatie van hun toekomst als socioloog. Het project 'Als we later groot zijn' bevat blogposts, geschreven door studenten, over de consequenties van politieke beslissingen in de toekomst. 

  Als we later groot zijn

 • Tweede en derde jaar

  In het tweede en derde jaar van de studie verdiep je je in de kennis die in het eerste jaar opgedaan hebt. Zo leer je meer over (beleids)toepassingen van sociologische theorieën, over hedendaagse debatten en hoe theorie tot stand komt. Ook verdiep je je kennis van het gereedschap waarmee je sociologisch onderzoek kunt doen.

  Domeinvakken

  Daarnaast verbreed je in het tweede jaar je kennis over het vakgebied. Je krijgt 6 domeinvakken:

  • Urban Places and Social Problems
  • Intersectionalities: Class, Race, Gender & Sexualities
  • Migration & Citizenship
  • Globalising Cultures
  • Life courses, Family & Health
  • Education & Work

   

 • Bacheloronderzoek

  Je sluit af met een proeve van bekwaamheid: je eigen bacheloronderzoek. Hoewel je het individueel schrijft, voer je het onderzoek uit binnen een gezamenlijk project. Dat staat onder leiding van een docent, die jou in zijn/haar specialisatie introduceert: het thema van de scriptiewerkgroep houdt nauw verband met het onderzoek van de docent. In jouw onderzoek benut je al je sociologische vaardigheden en word je expert in een onderwerp binnen het door jouw gekozen project.

 • Onderwijsvormen

  Als student Sociologie volg je hoorcolleges en werkgroepen.

  • Tijdens een hoorcollege geeft een docent de vooraf bestudeerde literatuur kleur en diepte: hij/zij plaatst het in perspectief en geeft voorbeelden.
  • In een werkgroep ga je samen met een groep medestudenten en een docent dieper in op de leerstof. Je discussieert, maakt opdrachten, geeft presentaties, stelt vragen en analyseert (actuele) voorbeelden.

  De meeste cursussen worden afgesloten met een of meerdere toetsen, zoals een schriftelijk of mondeling tentamen, een essay of referaat.

 • Voertaal Sociologie

  De opleiding Sociologie wordt tweetalig aangeboden, met Nederlandstalig en Engelstalig onderwijs. Zo kun je vaardigheden ontwikkelen die van pas komen in het vervolg van je studie- en loopbaan.

  Academische taalvaardigheid

  De overvloed aan meningen en informatie is een kenmerk van deze tijd. Het wordt steeds belangrijker om relevante en waardevolle informatie te kunnen onderscheiden en toegankelijk maken voor verschillende soorten publiek. Dat vereist het vermogen om helder en nauwkeurig te formuleren.

  Scholing in taalvaardigheid houdt niet op na het voortgezet onderwijs. Om je goed voor te bereiden op een masteropleiding en/of de arbeidsmarkt zal je tijdens de bacheloropleiding je taalvaardigheid verder moeten ontwikkelen.

  Ondanks de voorbereiding van het VWO blijkt studeren aan de universiteit voor de meeste studenten een uitdaging. Dat geldt ook voor scholieren uit het tweetalig onderwijs (TTO). Zeker in het eerste jaar wordt je taalvaardigheid getest: je volgt colleges en leest lange teksten vol academisch jargon. Ook schrijf je teksten over abstracte onderwerpen en discussieer je hierover met je medestudenten.

  Nederlands én Engels

  Veel afgestudeerden zullen gaan werken in een omgeving met Nederlands als voertaal. Foutloos Nederlands is daar de norm. Tegelijkertijd worden de samenleving en de wetenschapsbeoefening steeds internationaler. Daarom is het van belang om niet alleen Nederlands maar ook het Engels goed te beheersen.

  Als Nederlandse opleiding koesteren we het Nederlands. Studenten blijven dan ook de mogelijkheid houden om in het Nederlands te schrijven, lezen en discussiëren. Alle studenten volgen echter hetzelfde curriculum. De hoorcolleges worden per september 2018 vandaar in het Engels aangeboden, niet alleen omdat de opleiding ervoor kiest om Engelstalige en Nederlandstalige studenten niet volledig te scheiden maar ook omdat de opleiding de diverse inzichten van haar internationale staf optimaal wil benutten. Studenten kunnen vervolgens de keuze maken voor Engelstalige of Nederlandstalige werkgroepen.

  Overwegingen bij het maken van een keuze

  Onze inschatting is dat je grofweg drie overwegingen kunt maken in relatie tot je achtergrond en je verwachtingen en wensen:

  1. Hoe verhoudt mijn taalvaardigheid in het Engels zich tot mijn kans om succesvol te studeren?
  Persoonlijke afwegingen die je zou kunnen maken:

  • Ik ben niet helemaal zeker van mijn Engelse taalvaardigheid en wil geleidelijk toewerken naar een hoger onderwijs niveau
  • Ik ben wel redelijk zeker van mijn Engelse taalvaardigheid op voortgezet onderwijs niveau, maar de overstap naar hoger onderwijs lijkt me al uitdagend genoeg in het eerste jaar

  Bedenk je hierbij dat de ervaring leert dat veel Nederlandse studenten de eigen taalvaardigheid overschatten. Biedt je middelbare school zelf geen test aan, kijk dan eens naar TOEFL, IELTS en Cambridge testen. Deze testen zijn vrij prijzig maar geven wel internationaal geaccepteerde en betrouwbare testresultaten.

  2. In hoeverre zal de ontwikkeling van mijn taalvaardigheid in het Nederlands van belang zijn voor mijn verdere toekomst, vervolgstudie en loopbaan?
  Persoonlijke afwegingen die je zou kunnen maken:

  • Ik wil me voorbereiden op een specifiek Nederlandstalige master opleiding
  • Ik ambieer een loopbaan op de Nederlandse arbeidsmarkt of bij Nederlandse instellingen of bedrijven die internationaal actief zijn (zoals adviesbureaus en NGO’s als Oxfam-Novib en Amnesty International)
  • Ik ben met name geïnteresseerd in Nederlandse sociale vraagstukken
  • Ik wil me verder bekwamen in zowel Nederlands en Engels en hou zodoende graag zoveel mogelijk opties in studie en werk open

  3. Hoe past een keuze voor een volledig Engelstalige BSc opleiding bij wat ik denk nodig te hebben voor mijn verdere toekomst, vervolgstudie en loopbaan?
  Persoonlijke afwegingen die je zou kunnen maken:

  • Ik heb mijn vooropleiding al in het Engels gevolgd (in Nederland of daarbuiten) en verwacht de rest van mijn studie en loopbaan in het buitenland te volgen
  • Ik ambieer een internationale loopbaan
  • Ik wil me voorbereiden op een Engelstalige masteropleiding
 • Domeinvakken

  In het tweede jaar maak je kennis met verschillende thema’s binnen de Sociologie en volg je 6 domeinvakken.

  1. S Urban Places and Social Problems

  Terwijl we samen Amsterdam in gaan, stellen we vragen over wat we zien. We onderzoeken hoe hipsters, ouderen, studenten, drugsverslaafden en Britse toeristen zich de stad ‘eigen’ maken. We zoeken uit hoe de stedelijke omgeving samenhangt met subculturen, levensstijlen en gewoontes. Amsterdam zal dienen als laboratorium waarin we het stedelijk leven onderzoeken. 

  Maak kennis met Marguerite van den Berg en haar onderzoek over de toekomst van Rotterdam.

  mw. dr. M.A. (Marguerite) van den Berg

  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

  Programmagroep: Political Sociology: Power, Place and Difference

  2. Intersectionalities: Class, Race, Gender & Sexualities

  Hoe kan het dat als mannen in vergaderingen beginnen te praten, vrouwen vaak stil vallen en andersom niet? Hoe kan het dat witte Nederlanders het vaak zo moeilijk vinden om kritiek op Zwarte Piet te begrijpen? Identiteiten zijn complex en allerminst eenduidig. Toch zijn er maatschappelijke structuren die onze alledaagse ervaringen vormgeven. We onderzoeken hoe vier puzzelstukjes die onze identiteit mede vormgeven - klasse, ras, gender en seksualiteit – bepalend zijn voor onze ideeën, ervaringen en kansen.

  3. Migration & Citizenship

  In de westerse politieke arena is er een verhit debat gaande over migratie en integratie. In deze cursus zetten we een stapje terug en plaatsen we de actualiteiten in een breder perspectief. We onderzoeken waarom mensen migreren, we vergelijken het grensbeleid van verschillende landen, we bestuderen statistieken over de kansen van migranten in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en we bediscussiëren de recente opkomst van xenofobe en nationalistische sentimenten.

  Maak kennis met Jan Willem Duyvendak en zijn analyse over  nationalisme in de Nederlandse politiek.

  dhr. prof. dr. W.G.J. (Jan Willem) Duyvendak

  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

  Programmagroep: Political Sociology: Power, Place and Difference

  4. Globalising cultures

  Sommige cultuuruitingen hebben zich verspreid over de hele wereld, denk aan McDonald’s, voetbal en hipsters. Maar ook financiële instellingen, onderwijssystemen en Ngo’s zijn op globale schaal met elkaar verbonden. In dit vak onderzoeken we wat dit betekent. Gaat alles en iedereen steeds meer op elkaar lijken? Ontstaat er zoiets als een ‘wereldcultuur?’ Of leidt culturele globalisering juist tot meer conflict?

   

  5. Life courses, Family & Health

  ‘Als het maar gezond is’ – klinkt vaak de wens voor de geboorte van een kind. In dit vak staat die wens centraal gedurende drie levensstadia: ‘childhood’, ‘midlife’ en  ‘later life’. Hierbij komen uiteenlopende vragen aan bod: hoe kunnen we de groei verklaren van autisme-diagnoses bij kinderen? Vindt er uitsluiting plaats van mensen die er geen gezonde levensstijl op na houden? Zijn kinderen bereid om voor hun ouders te zorgen op latere leeftijd?

   

  6. Education & Work

  In Nederland lijkt vrijwel iedereen het erover eens dat het belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen hoger onderwijs volgen. In dit vak stellen we de vraag waarom hier juist nu zoveel waarde aan wordt gehecht. Is een hoogopgeleide beroepsbevolking nodig om werk te doen dat meer kennis vereist dan voorheen? En is dit typisch Nederlands of wil elk land een hoogopgeleide beroepsbevolking? Tot wat voor vormen van ongelijkheid leidt het belang dat we hechten aan diploma’s?

 • Minoren & keuzeruimte

  Je hebt bij Sociologie veel mogelijkheden om je bachelor naar eigen interesses en ambities in te vullen. Behalve dat je twee specialisaties kiest, kun je ook keuzevakken volgen bij andere opleidingen, een half jaar in het buitenland studeren of stage lopen.

  Minor

  In je vrije keuzeruimte kun je kiezen voor een minor; een samenhangend onderwijsprogramma van 30 studiepunten bij een andere opleiding. Zo kun je een combinatie maken die past bij je persoonlijke interesses en je sociologische kennis aanvult, bijvoorbeeld een minor Politicologie of Wijsbegeerte tijdens je bachelor Sociologie.

  Bekijk het minoraanbod

  Buitenland

  Je kunt je keuzeruimte ook opvullen door een halfjaar in het buitenland te gaan studeren en daar keuzevakken volgen.

  Keuzevakken

  Tevens is het mogelijk om als onderdeel van je bachelor losse keuzevakken te volgen of stage te lopen.

 • Stage lopen & internationaal

  Stage

  De keuzeruimte in het derde jaar kun je ook gebruiken om een stage te lopen, bijvoorbeeld een stage in de journalistiek, bij een maatschappelijke organisatie of een onderzoeksstage.

  Studeren in het buitenland

  Internationale samenwerking is van cruciaal belang voor de wetenschap. De UvA heeft met meer dan negentig universiteiten wereldwijd afspraken gemaakt over studentenuitwisselingen. De opleiding Sociologie heeft daarnaast met verschillende opleidingen Sociologie uitwisselingscontracten afgesloten, waaronder universiteiten in Berkeley, Berlijn, Praag, Antwerpen en Manchester. Met zo’n uitwisselingsprogramma kun je in je derde studiejaar een semester in het buitenland studeren. Deze mogelijkheid om tijdens je bachelor Sociologie internationale ervaring op te doen wordt door  bijna een kwart van de studenten benut.

  Meer infomatie over studeren in het buitenland

 • Honours- en talentprogramma

  Ben jij een talentvolle student op zoek naar meer verdieping in je studie, dan is het honours- en talentprogramma van het College Sociale Wetenschappen geknipt voor  jou.

  Doel van het Talentprogramma is om gemotiveerde studenten al tijdens de bachelor extra stimulans te bieden en op originele wijze kennis te laten maken met wetenschappelijk onderzoek.

  Je volgt  een uitdagend pakket van diepgaande vakken met een studielast van in totaal dertig extra studiepunten. Hieruit kunnen bijzondere projecten, zoals bijvoorbeeld documentaires, ontstaan. Je richt je programma zelf in en kiest voor een meer verbredende- of verdiepende wijze.

  Voor dit programma moet je minimaal een 7 gemiddeld staan en een toelatingsbrief schrijven, waarin je je motivatie toelicht.

  Extra voordelen:

  • het programma biedt innovatief onderwijs;
  • je werkt op hoog niveau samen in kleine groepen.

  Honeurs & Talent programma

 • Studiebegeleiding en Bindend studieadvies (BSA)

  Mentoren

  Om de overstap naar de universiteit te vergemakkelijken, krijgt elke eerstejaarsstudent Sociologie een docentmentor toegewezen. Met deze mentor bespreek je je studievoortgang en eventuele problemen.

  Studieadviseur

  Voor vragen over studieplanning en –vertraging, studieoriëntatie bij verkeerde studiekeuze, toelatingseisen, vrijstellingen, universitaire regelgeving en keuzemogelijkheden binnen je studie, kun je terecht bij de studieadviseur. In het tweede studiejaar hebben alle studenten een studievoortgangsgesprek met de studieadviseur.

  Bindend studieadvies (BSA)

  Vanaf het studiejaar 2014-2015 krijgen alle propedeusestudenten een Bindend studieadvies (BSA). Met het BSA stelt de opleiding vast in hoeverre een student aan het einde van het eerste studiejaar daadwerkelijk de motivatie en capaciteiten bezit om te slagen in de opleiding. Het BSA is onderdeel van een reeks van maatregelen die de kans vergroten dat een student de opleiding tijdig succesvol afrondt.

  Het aantal punten dat een student moet halen om een  positief studieadvies te krijgen is 42.

  • Gedurende het eerste studiejaar krijgen alle eerstejaarsstudenten meerdere voorlopige studieadviezen, op basis waarvan zij tijdig actie kunnen ondernemen of besluiten om de studie te beëindigen.
  • Studenten die aan het einde van het eerste studiejaar het aantal benodigde studiepunten om een positief BSA te krijgen (of meer) hebben behaald, mogen hun bachelor in het daaropvolgende studiejaar zonder meer voortzetten.
  • Studenten die een negatief BSA ontvangen, kunnen zich in de daaropvolgende drie studiejaren niet herinschrijven voor deze bacheloropleiding. Mocht een student door bijzondere omstandigheden, zoals ziekte of andere persoonlijke factoren, er niet in slagen het aantal benodigde studiepunten voor een positief BSA halen, dan kan bij de examencommissie bezwaar worden gemaakt tegen een negatief BSA.