Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bachelor
Sociologie
Vergelijk

Studieprogramma

De bachelor Sociologie is een voltijdsopleiding van drie jaar. Het programma wordt in het Nederlands aangeboden, maar er zijn vakken en geschreven werk in het Engels. Je leert sociologische theorieën kennen, het doen van onderzoek en wetenschappelijke teksten analyseren. Met deze kennis ontwikkel je sociologische vaardigheden.

 • Jaar 1

  In het eerste jaar word je geïntroduceerd in de sociologie en leg je de basis voor je verdere studieloopbaan.

  Theorie
  Je maakt kennis met 19e-eeuwse grondleggers van de sociologie zoals Karl Marx, Max Weber en Emile Durkheim. Je leest klassieke teksten, maar ook hedendaagse studies die voortbouwen op dit werk. Ben je nieuwsgierig naar wat de klassiekers te vertellen hadden? Bekijk dan eens deze online MOOC.

  Methodologie
  Voor het doen van sociologisch onderzoek, is een goede methodologische basis onmisbaar. Vanaf je eerste jaar maak je kennis met belangrijke methodologische benaderingen en leer je deze toe te passen in de praktijk:

  • Interviewen
  • Observaties van het alledaagse
  • Enquête-onderzoek
  • Statistische analyse
  • Tekstanalyse

  Sociologie als ambacht
  We besteden in het eerste jaar ook veel aandacht aan vaardigheden waar je als socioloog over dient te beschikken. Je leert wetenschappelijke teksten lezen, interpreteren en vertalen naar nieuwe contexten. Daarnaast leer je argumenteren, onderzoeksvragen formuleren, kritisch commentaar geven en essays schrijven.

 • Jaar 2

  In het tweede jaar van de studie verdiep je je in de kennis die je in het eerste jaar hebt opgedaan. Zo leer je meer over (beleids)toepassingen van sociologische theorieën, over hedendaagse debatten en hoe theorie tot stand komt. Ook verdiep je je kennis van het gereedschap waarmee je sociologisch onderzoek kunt doen. Daarnaast verbreed je in het tweede jaar je kennis over het vakgebied in zes verschillende domeinvakken:

  • Urban Places and Social Problems
  • Intersectionalities: Class, Race, Gender & Sexualities
  • Migration & Citizenship
  • Globalising Cultures
  • Health & Society
  • Education & Work
 • Jaar 3

  Het eerste semester van je derde jaar mag je naar eigen keuze invullen. Je kunt je verder specialiseren in bepaalde onderdelen van de sociologie, losse vakken volgen of een minor bij andere opleidingen, zie hieronder 'Extra mogelijkheden'.

  In het tweede semester sluit je de bacheloropleiding af met een eigen onderzoek. Je doet een individueel onderzoek, maar werkt samen met een aantal andere studenten binnen een gezamenlijk project. In jouw onderzoek word je expert op een bepaald gebied binnen het door jouw gekozen (sociologisch) project.

Studieschema

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Sociological Theory 1: Social Interactions and Interdependencies
  Blok 1
  6

  Bouw een sterke theoretische basis op om sociologisch denken en redeneren te ontwikkelen. Het is vergelijkbaar met het leren van een taal om het sociale leven wetenschappelijk te begrijpen. Deze cursus onderzoekt sociale interacties en hun invloed op objectieve sociale realiteiten, essentieel voor aspirant-sociologen.

 • Introduction to Sociology
  Blok 1
  Blok 2
  9

  Verdiep je in urgente maatschappelijke kwesties zoals racisme, klimaatverandering, globalisering en meer, met behulp van verschillende sociologische perspectieven. Dit vak introduceert je in verleden, heden en toekomstige sociale vraagstukken en hun interpretaties. Het legt speciale nadruk op Nederland, maar altijd vanuit een wereldwijd en intercultureel perspectief, waarbij wordt geprofiteerd van de internationale ervaringen van studenten.

 • Sociology as Craft 1
  Blok 1
  Blok 2
  3

  Dit vak biedt een fundamentele introductie tot academische vaardigheden en de rol van de socioloog. Ontwikkel vaardigheden zoals het vinden van wetenschappelijke teksten, het lezen en analyseren van deze teksten, en het presenteren van de belangrijkste boodschappen aan een publiek. Verken daarnaast de relatie tussen sociologie als wetenschap en persoonlijke ervaringen.

 • Social Research Methodology
  Blok 2
  6

  Dit vak bereidt studenten voor op sociaalwetenschappelijk onderzoek, inclusief kwantitatieve, kwalitatieve en gemengde methoden. Het omvat stappen zoals onderzoeksvraag formulering, dataverzameling en analyse. Je doet ervaring op in enquêteonderzoek en interviews.

 • Introduction to statistics
  Blok 3
  6

  Dit vak richt zich op inferentiële statistiek, waarmee je conclusies kunt trekken over een populatie op basis van een steekproef. Je leert over variabelen, het verschil in gemiddelden, tabellen en correlatie. Je past deze kennis toe op gegevens die je hebt verzameld in eerdere cursussen en schrijft twee onderzoekspapers.

 • Evolution of Humankind
  Blok 4
  3

  Dit vak behandelt de snelle verandering van onze technologie, instituties en cultuur na een lange periode van trage evolutie. Door de verbindingen tussen cultuur en genetica te verkennen, evenals de impact van interacties binnen de samenleving, beantwoordt het vak vragen over samenwerking, ongelijkheid, oorlogen en meer aan de hand van evolutionaire en complexiteitstheorieën.

 • Sociological Theory 2: Power, Culture, Identity
  Blok 4
  6

  Dit vak introduceert je aan het werk van klassieke sociologen en de invloed ervan op modern sociologisch onderzoek. Het maakt deel uit van een reeks van vier vakken die een stevige theoretische basis legt voor de ontwikkeling van sociologisch denken.

 • Sociology as Craft 2
  Blok 4
  Blok 5
  6

  Dit vak richt zich op academisch schrijven. Leer hoe je academische teksten kunt vinden, lezen en erover kunt schrijven, inclusief citaten en parafrases. Je ontwikkelt vaardigheden zoals tijdsbeheer, onderzoeksvragen formuleren en bronvermelding in APA-stijl om plagiaat te voorkomen. Het doel is om je voor te bereiden op het schrijven van je eerste academische paper, het "First Year Paper."

 • Philosophy of social science
  Blok 5
  3

  In deze cursus duik je in filosofische en sociaalwetenschappelijke perspectieven op de wetenschappen, puttend uit verschillende interdisciplinaire bronnen. In 6 weken verken je thema's zoals waarheid in een 'post-waarheid' tijdperk, de aard van wetenschappelijk denken, ontologie en epistemologie, contextueel begrip van wetenschap, en meer.

 • Sociology of institutions
  Blok 5
  6

  Onderzoek de hedendaagse institutionele crisis in de wereld, met aandacht voor opkomend populisme, ontevredenheid, en het afnemende vertrouwen in bestaande instellingen. Analyseer de oorzaken van deze crisis, inclusief de invloed van historische gebeurtenissen en ideologieën op instellingen en organisaties wereldwijd, met een focus op Nederland. Ook verkennen we theoretische concepten van instituties en hun functie in verschillende contexten.

 • Amsterdam Research Project
  Blok 6
  6

  In het Amsterdam Research Project, het laatste vak van het eerste jaar, pas je opgedane kennis en vaardigheden toe. Je leert essentiële sociale wetenschappelijke onderzoeksmethoden, inclusief observatie en interviewen. Dit resulteert in een eindpresentatie van je onderzoek tijdens een studentenbijeenkomst.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Education & Work
  Blok 1
  6

  Onderzoek hoe onderwijskansen en ongelijkheid in de arbeidswereld samengaan. Je bestudeert theoretische benaderingen en empirisch onderzoek om inzicht te krijgen in sociale ongelijkheid op basis van opleiding, geslacht, en migratieachtergrond. Verschillende disciplines, waaronder sociologie, economie en psychologie, worden gebruikt om deze vraagstukken te verkennen.

 • Intersectionalities: Class, Race, Gender & Sexualities
  Blok 1
  6

  Onderzoek analytische en conceptuele tools om sociale machtsverhoudingen met betrekking tot ras, gender en seksualiteit te begrijpen. Bestudeer zowel klassieke teksten als hedendaags onderzoek om kritische lees- en redeneervaardigheden te ontwikkelen en inzicht te krijgen in complexe sociale machtsverhoudingen. Dit vak bouwt voort op sociologische concepten zoals sociologische verbeeldingskracht, sociale constructie en de verstrengeling van machtsverhoudingen.

 • Migration & Citizenship
  Blok 2
  6

  Dit vak onderzoekt migratie en de gevolgen ervan, en biedt tools om het proces te analyseren. Het behandelt migratietheorieën, burgerschap en integratie, inclusief politieke, structurele, sociale en culturele aspecten. Je wordt uitgerust met kennis en vaardigheden om onderzoek te doen naar migratie en burgerschap, en je bevordert je begrip van theorieën en toepassingen op dit gebied.

 • Urban Places and Social Problems
  Blok 2
  6

  Verdiep je in het stedelijk leven en de constructie van steden vanuit een sociologisch perspectief. Behandel onderwerpen zoals stedelijke trends, ongelijkheid, criminaliteit, stadsplanning en meer. Je zult zowel theoretische concepten als praktische onderzoeksactiviteiten verkennen, met speciale aandacht voor Amsterdam. Het doel is om inzicht te krijgen in stedelijke problemen en bij te dragen aan het vormgeven van toekomstige steden.

 • Advanced Statistics
  Blok 3
  6

  Bestudeer de theorie van multiple regressieanalyses en richt je op het uitvoeren en interpreteren van statistische analyses (met behulp van statistische software).

 • Health and Society
  Blok 4
  6

  Onderzoek de relatie tussen maatschappelijke factoren en de gezondheid van de bevolking. Krijg inzicht in metingen van gezondheid, gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen en de sociale en biologische oorzaken van deze verschillen. Behandel ook specifieke onderwerpen zoals gezondheidsverschillen tussen sociale groepen, mannen en vrouwen, en de obesitasepidemie en de gevolgen daarvan voor de volksgezondheid.

 • Sociological Theory 3: Society, Social Action and Inequality
  Blok 4
  6

  Bestudeer theorieën in de sociologie en aanverwante vakgebieden die verschillende vormen van ongelijkheid verklaren, zoals onderwijsongelijkheid, ongelijkheid op de arbeidsmarkt, in organisaties en in huishoudens. Richt je op zowel het macro- (maatschappelijk) als het micro- (individueel) niveau en onderzoek hoe deze elkaar beïnvloeden. Diverse sociologische benaderingen worden besproken om deze integratie te begrijpen en vormen de kern van sociologie als vakgebied.

 • Globalising cultures
  Blok 5
  6

  Onderzoek de impact van globalisering op cultuur, met aandacht voor zowel culturele diversiteit als de opkomst van gemeenschappelijke elementen in de wereldcultuur. Het vak omvat theoretische literatuur en wereldwijde empirische casestudies.

 • Sociological Theory 4: Culture and Structure
  Blok 5
  6

  Dit vak verkent het debat tussen "cultuur" en "structuur" in de sociologische theorie. We bespreken hoe hedendaagse denkers zoals Bourdieu, Foucault, Giddens en anderen de relatie tussen cultuur en structuur hebben geconceptualiseerd. Dit helpt ons om de rol van culturele betekenissen in sociale structuren te begrijpen en biedt inzicht in andere theoretische debatten in de sociologie.

 • Qualitative analysis
  Blok 6
  6

  Dit vak behandelt diverse analytische benaderingen voor kwalitatief onderzoek, met lezingen van onderzoekers uit de sociale wetenschappen. Studenten zullen deze kennis toepassen op alle stappen van het analytische proces, inclusief gegevenstranscriptie, codering en het schrijven van onderzoeksresultaten. Er is ook aandacht voor GDPR-regels, onderzoeksethiek en het dekoloniseren van kwalitatieve methoden.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Free-choice electives: Free electives
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  30

  De keuzeruimte kun je naar wens invullen, zowel binnen als buiten het Bachelor-programma Socioloogie. Buiten het programma zijn er opties zoals een semester in het buitenland, een minor binnen of buiten de universiteit, of een combinatie van keuzevakken.

 • Mixed Methods
  Blok 4
  6

  Leer Mixed Methods-onderzoek uitvoeren en ontdek wat het combineren van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden inhoudt. Tijdens dit vak leer je hoe je diverse onderzoeksmethoden kunt combineren bij het ontwerpen en uitvoeren van onderzoek.

 • Sociology of Public Policy
  Blok 5
  6
 • Bachelor Research Project
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  18

  Het Bacheloronderzoeksproject leert studenten onderzoek uitvoeren van begin tot eind, resulterend in een wetenschappelijk rapport, de bachelorscriptie. Studenten werken in kleine groepen, met feedback als onderdeel van het leerproces, en sluiten af met een individuele scriptie, waarvan de beoordeling het eindcijfer voor het vak bepaalt.

Verplicht vak
Keuzevak

Meer weten over het studieprogramma? Kijk in de studiegids (alleen in Engels).

De studieadviseur over het studieprogramma
Welke vakken ga je volgen?

Studieadviseur Inge Velthuijs over het studieprogramma en de vakken die je gaat volgen.

Extra mogelijkheden

In het derde jaar heb je de ruimte om te besteden aan vakken bij een andere opleiding, een stage, studie aan een buitenlandse universiteit (uitwisseling) of een minor (een deel die je besteedt aan een ander onderwerp).

 • Honoursprogramma

  Ben jij een talentvolle student op zoek naar meer verdieping in je studie, dan is het honoursprogramma geknipt voor jou. Je maakt op originele wijze kennis met wetenschappelijk onderzoek door een uitdagend pakket van verdiepende of verbredende vakken. Je richt je programma grotendeels zelf in en je werkt op hoog niveau samen in kleine groepen.

  Het honoursprogramma bestaat uit 30 EC die je bovenop het reguliere studieprogramma van de bachelor kunt volgen. 

 • Uitwisseling

  Internationale samenwerking is van cruciaal belang voor de wetenschap. De UvA heeft met meer dan negentig universiteiten uitwisselings- en samenwerkingsprogramma’s. Hiermee kun je in je derde studiejaar een half jaar in het buitenland studeren. Een buitenlandervaring brengt je veel kennis van een andere taal, cultuur en land. Een onmisbare ervaring.

  Meer informatie over studeren in het buitenland

Tijdsverdeling en begeleiding
 • Tijdsverdeling - uren in college vs. practica

  De studielast is 40 uur per week.

  • Hoorcolleges: 8 uur per week
  • Werkgroepen: 6 uur per week
  • Zelfstudie: 26 uur per week (lezen, onderzoeken, groepsprojecten en schrijven van teksten)
  • Elk jaar heeft 2 semesters en 60 studiepunten (1 punt is 28 studie-uren)
  • Een semester bestaat uit drie blokken
 • Lesvormen bij Sociologie
  • Hoorcolleges: tijdens hoorcolleges licht een docent de stof toe en krijg je de gelegenheid om vragen te stellen.
  • Werkcolleges: tijdens werkcolleges oefen je met de stof, in kleinere groepen, onder begeleiding van een docent.
 • Studiebegeleiding tijdens je studie

  Gedurende het eerste jaar heb je een eigen mentor die je ook begeleidt tijdens de werkgroepen.

Veelgestelde vragen
 • Kan ik deze bachelor ook in het Engels studeren?

  De bachelor Sociologie wordt ook aangeboden in het Engels. Het programma van beide bachelors is hetzelfde, maar bij de Engelstalige bachelor studeer je samen met studenten van over de hele wereld. Interesse? Kijk dan vooral verder!

  Ja! Ik ben benieuwd naar de Engelstalige bachelor

 • Wat is het verschil tussen antropologie en sociologie?

  Sociologen gebruiken zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden. Tijdens de opleiding sociologie leer je dus ook hoe je statistische analyse software gebruikt om kwantitatieve data te analyseren voor sociologisch onderzoek. 
  Antropologen zijn vooral gespecialiseerd in onderzoek met behulp van etnografie (een kwalitatieve onderzoeksmethode).
  De opleidingen hebben wel inhoudelijke overlap. Door goed de studiegidspagina’s van beide opleidingen te lezen, en te bekijken welke vakken er worden aangeboden binnen de opleidingen, kun je erachter komen welke opleiding het beste bij je past.

 • Wat kenmerkt de opleiding sociologie aan de UvA ten opzichte van deze opleiding elders in het land?

  Wij zijn de grootste sociologie afdeling in Nederland. In vergelijking met andere Nederlandse universiteiten is ons programma het grootst en breedst. We leiden onze studenten op in kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. 

 • Hoe moeilijk is de studie sociologie?

  Het is natuurlijk spannend om met een nieuwe opleiding te beginnen. In het curriculum is rekening gehouden met de leercurve van studenten. Dit betekent dat je niet direct in het diepe wordt gegooid, maar ondersteund wordt bij het ontwikkelen van academische vaardigheden. Gedurende het eerste jaar heb je bijvoorbeeld een eigen mentor die je ook begeleidt tijdens de werkgroepen.

 • Hoe is het om te studeren met internationale studenten?

  De bachelor Sociologie wordt aangeboden in het Nederlands en in het Engels. Het programma van beide bachelors is hetzelfde, maar bij de Engelstalige bachelor studeer je samen met studenten van over de hele wereld. Met deze studenten volg je dan de werkgroep bijeenkomsten. Je kan ook kiezen voor Nederlandstalige werkgroepen. In welke taal je de opleiding ook volgt, de hoorcolleges zijn altijd in het Engels. 
  Internationale klaslokalen zorgen voor verbreding van de horizon, verbeterde interculturele vaardigheden en creëren ook een internationaal netwerk. Het bereid je dus goed voor op leven en werken in een globaliserende wereld.