Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Studieprogramma

In de bachelor Geschiedenis bestudeer je het verleden. Je verwerft de vaardigheden om de verschillende soorten informatie over dat verleden te vinden en kritisch te duiden, en je leert hedendaagse vraagstukken en ontwikkelingen in een historisch perspectief te plaatsen.

Opbouw programma

De opleiding start met een intensieve kennismaking met het verleden vanuit een wereldhistorisch perspectief. Daarnaast leer je in kleinschalige werkcolleges wat het betekent om dat verleden zelf te onderzoeken: wat voor soorten vragen stellen historici over het verleden, hoe en waar vind je informatie om die vragen te kunnen beantwoorden en hoe presenteer je je bevindingen aan een publiek? Er is voldoende ruimte om je eigen belangstelling te verdiepen, niet alleen in het vaste programma, maar ook via keuzevakken, een minor of een stage. Je kunt ook kiezen voor een studieverblijf aan een buitenlandse universiteit.    

 • Het eerste studiejaar

  In het eerste studiejaar oriënteer je je op het vakgebied. Je leert de basisvaardigheden die je als historicus nodig hebt, zoals het vinden en interpreteren van informatie over het verleden, het presenteren van historisch onderzoek en het beoordelen van en debatteren over bestaande en nieuwe interpretaties van historische gebeurtenissen en ontwikkelingen.

  • Je bouwt historische overzichtskennis op vanuit een wereldhistorisch perspectief, van de oudheid tot gisteren. Zo leer je de historische ontwikkeling van Europa te duiden in relatie tot die van andere continenten, gebiedsdelen en culturen, zoals het Midden-Oosten, China, India en Afrika.
  • Je maakt kennis met enkele van de vele belangrijke archiefinstellingen en musea die Amsterdam rijk is. In Amsterdam ligt de geschiedenis op straat. Dankzij opdrachten, excursies en colleges op locatie komt het verleden tot leven en leer je na te denken over de doorwerking van de geschiedenis in de wereld om ons heen.
  • In het afsluitende onderzoeksseminar doe je een zelfstandig historisch onderzoek waarin je leert om beargumenteerd stelling te nemen in een historisch debat. Geïnspireerd door de bestaande literatuur ga je zelf op onderzoek uit.
  • Je wordt door activerende onderwijsvormen uitgedaagd zelf standpunten in te nemen over historische kwesties en na te denken over de betekenis van het verleden. In de vakken wordt gebruik gemaakt van gevarieerd lesmateriaal, van wetenschappelijke artikelen en boeken tot essays en opiniestukken in de pers, en van geschreven contemporaine bronnen tot films.

  Aan het eind van dit jaar beschik je over kennis van en inzicht in de grote lijnen van de geschiedenis, ben je in staat het werk van historici kritisch te bestuderen en heb je de basisvaardigheden om zelf een klein onderzoek naar het verleden te doen. Die kennis, inzichten en vaardigheden verdiep je verder in het tweede en derde jaar.

 • Het tweede en derde studiejaar
  • In het tweede en derde jaar leer je hoe je primaire bronnen bestudeert en analyseert. Binnen de vakken Geschiedenislab I en II leer je van alles over de betekenis van verschillende soorten historische bronnen. Vakspecialisten van de opleiding geven college over oude handschriften en boeken, maar ook over schilderijen, prenten en literaire verbeeldingen, materiële cultuur, mondelinge getuigenissen en egodocumenten, digitale bestanden en foto’s.
  • Je leert in  onderzoekswerkgroepen op basis van bronnenanalyse en theoretische concepten historisch onderzoek te doen en de resultaten daarvan mondeling en schriftelijk te presenteren aan verschillende soorten publiek. Door de opzet van het programma kun je zelf besluiten of je je wilt specialiseren in een bepaald tijdvak of onderwerp of je liever breed wilt oriënteren. Internationale betrekkingen, globalisering, migratie, stedelijke samenleven, genderverhoudingen, cultuurgeschiedenis – het zijn maar een paar voorbeelden van de expertise die je onder de staf vindt.
  • In politieke en maatschappelijke debatten wordt de geschiedenis vaak ingezet om standpunten te versterken of juist te ontkrachten. In de collegereeks ‘Geschiedenis in publieke debatten’ verdiep je je aan de hand van enkele history wars (bijvoorbeeld over de betekenis van het slavernijverleden of de omgang met dekolonisatie en migratie) je inzicht in de manier waarop dit gebeurt en leer je hoe je er als historicus mee om kunt gaan.
  • De collegereeks ‘Een internationale geschiedenis van Nederland’ plaatst de Nederlandse geschiedenis in een internationale context. In de begeleidende werkcolleges bestudeer je thema’s als de betekenis van de constitutie, de rol van de burger, het poldermodel en  tolerantie en denk je na over de verhouding tussen geschiedschrijving en identiteitsvorming (‘wat is typisch Nederlands?).
  • In de colleges van Wetenschaps- en Geschiedfilosofie reflecteer je op de vraag wat wetenschap is, hoe wetenschappers kennis opdoen  en wat wetenschappelijke kennis onderscheidt van andere vormen van kennis? In de werkgroepen van dit vak ga je dieper in op geschiedfilosofische kernvraagstukken, en leer je hoe je deze kennis kunt gebruiken in historisch onderzoek.
  • Je sluit je bachelor af met een  afstudeertraject dat je de kans geeft zelfstandig onderzoek te doen naar een historisch onderwerp dat je na aan het hart ligt.
 • Bovenbouwtraject Amerikanistiek

  Na het eerste jaar kun je ook kiezen voor het bovenbouwtraject Amerikanistiek. Binnen het traject ligt de nadruk op de Amerikaanse binnen- en buitenlandse politiek en op de culturele aanwezigheid van de Verenigde Staten in Europa. In de vakken verwerf je kennis van en inzicht in de grote lijnen van de Amerikaanse geschiedenis. Daarnaast maak je op actieve wijze kennis met specifieke thema’s en debatten over bijvoorbeeld de eigen aard van de Amerikaanse stad, samenleving  en cultuur en leer je zelf onderzoek te doen naar thema’s als etniciteit en racisme, stedenbouw of de rol die literatuur of film speelt in de representatie van de Amerikaanse geschiedenis. De vakken worden in het Engels gegeven.

 • Minor en keuzeruimte

  In het tweede en derde jaar van de opleiding heb je 42 studiepunten (EC) om naar eigen inzicht in te vullen. Hiervoor heb je meerdere opties.

  Keuzevakken

  In principe kun je elk vak als keuzevak volgen. Dat kunnen vakken zijn van de Faculteit der Geesteswetenschappen, een andere faculteit of zelfs van een andere universiteit. De meeste opleidingen bieden aparte keuzevakken aan.

  Keuzeruimte in je bachelor

  Minor

  Een minor is een samenhangend onderwijsprogramma van 30 EC. Een minor is niet verplicht, maar kan een goede voorbereiding zijn op een master of een bepaald beroep. Een minor kun je beschouwen als een mini-opleiding, een intensieve kennismaking met aan ander vakgebied. Denk bijvoorbeeld aan filosofie, cultural analysis, en East European Studies, maar ook aan sociologie, politicologie en rechten.

  Bekijk alle minors

 • Stage lopen en internationaal studeren

  Het is mogelijk tijdens de studie stage te lopen en een periode in het buitenland te studeren.

  Stage lopen

  In de keuzeruimte kun je ook een stage volgen. Als universiteit in de hoofdstad onderhoudt de UvA contacten met een rijk scala aan culturele instellingen, archiefinstellingen, maar ook redacties en musea. Een stage biedt je een uitstekende mogelijkheid om je verworven kennis, inzichten en vaardigheden in de praktijk te brengen en te onderzoeken of een bepaald type beroep bij je past. Je kunt als geschiedenisstudent stage lopen 1) in het brede veld van kunst, cultuur, erfgoed en media, 2) op het terrein van overheid en ngo’s en, ten slotte, 3) in archief- en onderzoeksinstellingen als het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD), het Meertens Instituut en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG). De stagecoördinator van de opleiding helpt je bij het vinden van een geschikte stage.

  Meer over stagelopen

  Internationaal studeren

  Een verblijf aan een buitenlandse universiteit is een uitstekende manier om je blikveld te verruimen. De UvA beschikt over een uitstekend internationaal netwerk van universiteiten en neemt intensief deel aan internationale samenwerkings- en uitwisselingsprogramma’s. Hierdoor hebben studenten brede keuzemogelijkheden wanneer ze in het buitenland willen studeren. In het derde jaar biedt de opleiding Geschiedenis daarvoor apart ruimte in het studieprogramma, zodat je een halfjaar elders kunt studeren zonder studievertraging op te lopen.

  Via het Erasmus-programma kun je een of twee semesters studeren aan universiteiten in een aantal landen binnen de Europese Unie (en een aantal niet EU-landen). De Faculteit der Geesteswetenschappen kan jaarlijks ongeveer tweehonderd studenten uitzenden en heeft contracten met een honderdtal universiteiten.

  UvA-brede uitwisselingsprogramma's geven je de mogelijkheid een of twee semesters aan een universiteit buiten Europa te studeren. Veel studenten Geschiedenis gaan een semester in Duitsland, Frankrijk of Engeland studeren, maar je kunt bijvoorbeeld ook naar de Verenigde Staten of naar Australië.

  Studeren in het buitenland

 • Honoursprogramma

  Studenten die naast het reguliere onderwijs een extra uitdaging zoeken, kunnen het honoursprogramma volgen.

  Wie komen in aanmerking?

  • Studenten die hun propedeuse in één jaar afronden met gemiddeld een 7,5 of hoger kunnen - na selectie - worden toegelaten tot een honoursprogramma in het tweede en derde jaar van hun bacheloropleiding.
  • De aanmelding voor de selectie start in het tweede semester van je eerste studiejaar.

  Studenten die het honoursprogramma met succes afronden, krijgen hiervan een vermelding op het supplement van hun bachelordiploma.

  Meer over het honoursprogramma

 • Tijdsbesteding en toetsvormen

  De bachelor Geschiedenis duurt drie jaar. Een studiejaar bestaat uit twee semesters. Een semester is opgebouwd uit twee blokken van 8 weken en een blok van 4 weken. Een studiejaar omvat 60 studiepunten (EC).

  Als bachelorstudent ben je ongeveer 42 uur per week met de studie bezig. Je besteedt ongeveer 12 uur per week aan colleges. De rest van de tijd ben je bezig met zelfstudie (voorbereiding op colleges, werkstukken en tentamens).

  • Tijdens hoorcolleges licht de docent de literatuur toe die je van tevoren hebt bestudeerd.
  • Tijdens werkcolleges werk je intensief samen met je medestudenten, maak je opdrachten en houd je presentaties.
  • Toetsen bestaan uit schriftelijke of mondelinge tentamens, presentaties, werkstukken of referaten. De resultaten van de toetsen vormen samen het eindcijfer van het vak.

  Lees meer over studiebegeleiding en BSA

UvA Studiegids

Het studieschema en een uitgebreide beschrijving van de vakken vind je in de UvA Studiegids.

UvA Studiegids: bachelor Geschiedenis