Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Bachelor
Universitaire Pabo van Amsterdam
Opslaan in favorieten

Studieprogramma

De opleiding heeft een gevarieerd programma; de stage in de basisschool, onderzoeksvaardigheden en vakken als (ontwikkelings)psychologie, pedagogische wetenschappen, onderwijskunde, onderzoekend en ontwerpend leren, taal en rekenen komen aan bod.

Opbouw studie

Jaar 1: de basis

In het eerste jaar leer je de basis over:

 • pedagogiek
 • psychologie
 • onderzoek en statistiek
 • onderwijs(kunde)
 • academische vaardigheden
 • de basisdidactiek van schoolvakken van het basisonderwijs (zoals Geschiedenis, Aardrijkskunde, Biologie, Taal en Rekenen)

Om je stage goed voor te kunnen bereiden, is er de leerlijn leerkrachtvaardigheden, waarin veel verschillende elementen aan bod komen, zoals professioneel spreken, gesprekstechnieken, inzet van ict, lesvoorbereidingen maken. Daarnaast gebruik je de kennis uit de verschillende vakken.

De activiteiten tijdens je stage zijn gericht op twee niveaus: op je eigen vaardigheden als docent primair onderwijs en op het doen van academisch onderzoek.

Jaar 2: onderwijs ontwerpen en onderzoeken

In het tweede jaar ga je dieper in op de didactiek van de schoolvakken. Aan bod komen, naast taal en rekenen, onder andere onderzoekend en ontwerpend leren, cultuureducatie en bewegingsonderwijs. Je leert het ambacht van lesgeven en het op wetenschappelijk niveau benaderen en onderzoeken van een vraagstelling.

Je verdiept je verder in:

 • cognitieve ontwikkeling
 • familie en gezinsrelaties
 • het ontwerpen van lessen en een curriculum
 • onderwijsbeleid en onderwijsvernieuwing
 • diversiteit

De training in leerkrachtvaardigheden en de stage zijn ook belangrijke onderdelen.

Project Onderwijs in onderzoekend en ontwerpend leren (OOOL)
Elk jaar ontwerpen de tweedejaars studenten van de UPvA in groepjes een interactieve tentoonstelling voor leerlingen van groep 5 en 6 gericht op onderzoekend en ontwerpend leren. De thema’s die in 2021 aan bod kwamen waren: ‘Van de ruimte naar de Aarde’, ‘De snelheid van voertuigen’, ‘Vogels: te water, in de lucht en op de mast’ en ‘De eigenschappen van water’.

Jaar 3: zorg op maat en schoolontwikkeling

In jaar 3 staat de zorg voor leerlingen centraal en gaat het om integratie van schoolvakken. Je leert meer over de opvoeding van kinderen en mogelijke leer-, ontwikkelings- en opvoedingsproblemen en hoe daarmee om te gaan in de klas. Ook komen filosoferen met kinderen en wetenschapsfilosofie aan de orde.

Een andere belangrijke pijler in jaar 3 is schoolontwikkeling. Vragen die daarbij aan bod komen zijn bijvoorbeeld: hoe functioneren schoolorganisaties, hoe kunnen schoolorganisaties veranderd worden, wat kan een school leren van een unieke leerling?

In de stage staat de voorbereiding op de LiO-stage (LiO= leraar in opleiding) in jaar 4 centraal en er is in het tweede semester een keuzestage die je zelf mag inrichten op het gebied van onderwijs.

Jaar 4: specialisatie en verdieping

In het vierde jaar kies je voor een specialisatie: het jonge of het oudere kind en kies je een vakdidactische verdieping.

Je doet je LiO-stage, dat wil zeggen dat je gedurende een jaar 2 dagen per week functioneert als zelfstandige docent voor een groep.

Daarnaast ben je gedurende het vierde jaar bezig met je bacheloronderzoek. Samen met een van de onderzoeksscholen zet je onder begeleiding een eigen onderzoek op dat aansluit bij de ontwikkeling van de school.

Na afronding van je studie krijg je twee volwaardige diploma's: leraar basisonderwijs (Bachelor of Education, BEd) en bachelor Pedagogische wetenschappen, vrij programma (Bachelor of Science, BSc).

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Onderzoeksmethodologie UPvA
  ???studyprogramme .period??? 1
  3
 • Eigen Vaardigheid Nederlands
  1—2
  1
 • Eigen Vaardigheid Rekenen
  1—2
  1
 • Inleiding Pedagogische wetenschappen UPvA
  1—2
  5
 • Praktijk 1
  1—3
  3
 • Universitaire Leraren Praktijk A: Pedagogiek
  1—3
  3
 • Universitaire Leraren Praktijk: Leerkrachtvaardigheden 1
  1—3
  3
 • Rekenen en Wiskunde 1
  ???studyprogramme .period??? 1
  ???studyprogramme .period??? 3
  3
 • Beschrijvende statistiek UPvA
  ???studyprogramme .period??? 2
  5
 • Mens en Wereld 1
  ???studyprogramme .period??? 2
  3
 • Stageweek jaar 1
  ???studyprogramme .period??? 3
  1
 • Mens en Wereld 2
  ???studyprogramme .period??? 4
  3
 • Ontwikkelingspsychologie UPvA
  ???studyprogramme .period??? 4
  5
 • Kunstzinnige oriëntatie 1
  4—6
  3
 • Praktijk 2
  4—6
  3
 • Universitaire Leraren Praktijk B: Mens en Wereld
  4—6
  3
 • Universitaire Leraren Praktijk: Leerkrachtvaardigheden 2
  4—6
  3
 • Onderwijskunde 1
  ???studyprogramme .period??? 5
  6
 • Taal 1
  ???studyprogramme .period??? 5
  3
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Cultuuronderwijs
  ???studyprogramme .period??? 1
  3
 • Leren op school UPvA
  ???studyprogramme .period??? 1
  5
 • Onderwijs in Onderzoekend en Ontwerpend Leren
  ???studyprogramme .period??? 1
  3
 • Universitaire Leraren Praktijk C: Onderwijsontwerp rondom Rekenen
  1—3
  3
 • Onderwijskunde 2
  ???studyprogramme .period??? 2
  6
 • Taal 2
  ???studyprogramme .period??? 2
  3
 • Familie en Gezin UPvA
  ???studyprogramme .period??? 4
  5
 • Rekenen en Wiskunde 2
  ???studyprogramme .period??? 4
  3
 • Universitaire Leraren Praktijk D: Diversiteit
  4—6
  3
 • Universitaire Leraren Praktijk: Leerkrachtvaardigheden 4
  4—6
  3
 • Bewegingsonderwijs
  ???studyprogramme .period??? 5
  3
 • Toetsende statistiek UPvA
  ???studyprogramme .period??? 5
  5
 • Kunstzinnige oriëntatie 2
  5—6
  3
 • Praktijk 3
  1—3
  3
 • Universitaire Leraren Praktijk: Leerkrachtvaardigheden 3
  1—3
  3
 • Communicatie
  ???studyprogramme .period??? 4
  3
 • Praktijk 4
  4—6
  3
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Landelijke kennistoets Nederlands
  ???studyprogramme .period??? 1
  1
 • Landelijke kennistoets Rekenen
  ???studyprogramme .period??? 1
  1
 • Mens en Wereld 3
  ???studyprogramme .period??? 1
  3
 • Professionele opvoeders UPvA
  ???studyprogramme .period??? 1
  5
 • Universitaire Leraren Praktijk E: Leerlingvolgsysteem
  1—2
  3
 • Praktijk 5
  1—3
  6
 • Universitaire Leraren Praktijk: Leerkrachtvaardigheden 5
  1—3
  3
 • Psychopathologie UPvA
  ???studyprogramme .period??? 2
  5
 • Taalverwerving
  ???studyprogramme .period??? 2
  3
 • English: content and language integrated learning
  ???studyprogramme .period??? 3
  ???studyprogramme .period??? 5
  1
 • Pedagogische aanpak in de klas
  ???studyprogramme .period??? 4
  3
 • Taal 3
  ???studyprogramme .period??? 4
  3
 • Wetenschapsfilosofie
  ???studyprogramme .period??? 4
  5
 • Kunstzinnige oriëntatie 3
  4—5
  3
 • Rekenen en Wiskunde 3
  4—5
  3
 • Universitaire Leraren Praktijk: Leerkrachtvaardigheden 6
  4—5
  3
 • Onderwijskunde 3
  ???studyprogramme .period??? 5
  6
 • Praktijk 6
  ???studyprogramme .period??? 6
  3
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Testen en meten UPvA
  ???studyprogramme .period??? 1
  3
 • Universitaire Leraren Praktijk F: Bacheloronderzoek 1
  1—3
  5
 • Universitaire Leraren Praktijk: Leerkrachtvaardigheden 7
  1—3
  3
 • Universitaire Leraren Praktijk: Leraar in Opleiding 1
  1—3
  11
 • Vakprofilering 1
  1—3
  4
 • Vakprofilering 2
  1—3
  4
 • Leeftijdsprofilering 1
  ???studyprogramme .period??? 4
  5
 • Leeftijdsprofilering 2
  4—5
  3
 • Universitaire Leraren Praktijk G: Bacheloronderzoek 2
  4—6
  7
 • Universitaire Leraren Praktijk: Leraar in Opleiding 2
  4—6
  12
 • Universitaire Leraren Praktijk: Leerkrachtvaardigheden 8
  ???studyprogramme .period??? 5
  3
Meer weten over het studieprogramma? Kijk in de online studiegids.

Extra mogelijkheden

Specialisatie internationaal georiënteerd onderwijs

Met ingang van het studiejaar 2020-2021 start de UPvA in samenwerking met Esprit scholen Amsterdam een Engelstalige specialisatie internationaal georiënteerd onderwijs. Speciaal voor díe studenten die het leuk vinden om zich te verdiepen in andere culturen en graag les willen geven in een internationale omgeving. De specialisatie start in jaar 2 van de opleiding.

Wat houdt de specialisatie in?

In de internationaal georiënteerde specialisatie krijg je les over de opzet en de niveaus van internationale curricula voor het basisonderwijs, verdiep je je in interculturele communicatie en wereldburgerschap en versterk je je Engelse taalvaardigheid. De vakken van deze specialisatie zijn verdeeld over jaar 2, 3 en 4 van de opleiding. De totale omvang van de specialisatie is 67 EC. Per leerjaar volg je minimaal twee Engelstalige vakken. Deze vervangen een deel van de vakken uit het reguliere programma. Je loopt stage op de Amsterdam International Community School (AICS), de Nieuwe Internationale School Esprit (DENISE) en de Europaschool in internationale en nieuwkomersklassen. In het derde jaar loop je stage in het buitenland. Binnen de specialisatie is extra aandacht voor Engelstalige leerkracht- en schrijfvaardigheden. Je schrijft een Engelstalige scriptie.

Lesbevoegdheid en diploma’s

Aan het eind van je opleiding ben je bevoegd om les te geven op Nederlandstalige en internationaal georiënteerde basisscholen in Nederland en op internationale scholen in het buitenland. Net als de studenten die het reguliere programma van de UPvA volgen, krijg je bij afstuderen twee diploma’s: de WO vrije bachelor pedagogische wetenschappen en de hbo bachelor Leerkracht Basisonderwijs.

Onderwijsvormen

De onderwijsvormen zijn gevarieerd: hoorcolleges, werkgroepen, onderzoeksopdrachten, trainingen en workshops.

Lesgeven (stage) en onderzoek in de Amsterdamse basisschool neemt 40% van het programma in beslag.

Je volgt lessen in je eigen groep van de Universitaire Pabo van Amsterdam, hoorcolleges volg je met studenten van de UvA-bachelor Pedagogische wetenschappen.

Je vorderingen beoordelen we via tentamens, papers, onderzoeksverslagen en praktijkbeoordelingen over de stage.

In de derde week van het eerste studiejaar start je met de stage op de basisschool. Je doorloopt gedurende de opleiding alle bouwen van de basisschool. Er is in jaar drie een keuzestage, hiervoor zijn er ook mogelijkheden om stage te lopen in het buitenland of bijvoorbeeld in het speciaal onderwijs. Veel kinderen in de Randstad groeien op in een rijke en dynamische omgeving. Dat is niet altijd eenvoudig en remt kinderen soms in hun ontwikkeling. Je leert tijdens deze opleiding welke kansen en moeilijkheden dit oplevert en hoe je hier in de klas en in de school mee omgaat.

Studielast

 • Studielast per week: 40 uur
 • Onderwijs per week in jaar 1: 12 uur + 8 uur stage
 • Zelfstudie per week: 20 uur
 • Studeren en lesgeven in de grote stad

  Kwaliteit en traditie

  Zowel de UvA als de HvA heeft een rijke traditie op het gebied van lerarenopleidingen.

  Samenwerking met de basisscholen in Amsterdam

  Amsterdam staat als voorbeeld van grote stadsproblematiek centraal. Je leert daar over de rijkdom aan cultuur en culturen, (mogelijke) taalachterstand bij jonge kinderen en grootstedelijke problematiek.

  Je loopt stage op een opleidingsschool, in en om Amsterdam. Je staat daar voor de klas en je doet  onderzoek. Docenten van de UPvA en de opleidingsschool begeleiden je op school bij het opdoen van leerkrachtvaardigheden en het doen van onderzoek.

  Samenwerking met Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam: diversiteit

  Er bestaat een nauwe samenwerking met de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam. In de Werkplaats wordt samen met scholen onderzoek gedaan naar processen in en om de klas om zo de handelingsbekwaamheid van leerkrachten op het gebied van diversiteit te vergroten. 

  Wetenschaps Knooppunt Amsterdam (WKA)

  Het Wetenschapsknooppunt Amsterdam is vooral actief in de Regio Noord Holland en Flevoland. Vanuit de Universiteit van Amsterdam vertalen we de wetenschap die wij bedrijven richting het basisonderwijs. Dit resulteert in activiteiten op scholen met kennis en materialen die niet altijd beschikbaar zijn aldaar, naast het uitvoeren van professionaliseringsactiviteiten.