Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De opleiding heeft een gevarieerd programma. Je loopt stage op een basisschool en ontwikkelt je onderzoeksvaardigheden. Daarnaast volg je vakken als (ontwikkelings)psychologie, pedagogische wetenschappen, onderwijskunde, onderzoekend en ontwerpend leren, taal en rekenen.
 • Jaar 1: de basis

  In jaar 1 leer je de basis van:

  • pedagogiek
  • onderwijskunde
  • psychologie
  • onderzoek en statistiek
  • academische vaardigheden
  • de didactiek van schoolvakken van het basisonderwijs (zoals geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, taal en rekenen)

  Vanaf de 3e week loop je 1 dag in de week stage op een basisschool. Daarbij richt je je op 2 niveaus:

  1. op je eigen vaardigheden als docent primair onderwijs
  2. op het doen van academisch onderzoek. Elke week krijg je onderwijs in leerkrachtvaardigheden of onderzoeksvaardigheden

  Bekijk een voorbeeld van een onderzoek voor eerstejaarsstudenten.

 • Jaar 2: onderwijs ontwerpen en onderzoeken

  In jaar 2 ga je dieper in op de didactiek van de schoolvakken. Aan bod komen taal en rekenen, onderzoekend en ontwerpend leren, cultuureducatie en bewegingsonderwijs. Je ontwikkelt je in het ambacht van lesgeven en ontdekt hoe je onderwijsvraagstukken op wetenschappelijk niveau benadert en onderzoekt.

  Je verdiept je in:

  • leerontwikkeling van kinderen
  • familie- en gezinsrelaties
  • het ontwerpen van lessen en een curriculum (lesprogramma)
  • onderwijsbeleid en onderwijsvernieuwing
  • (interculturele) communicatie
  • diversiteit
Project Onderwijs in onderzoekend en ontwerpend leren (OOOL)

Elk jaar ontwerpen de tweedejaars studenten van de UPvA in groepjes een interactieve tentoonstelling voor leerlingen van groep 5 en 6 gericht op onderzoekend en ontwerpend leren. De thema’s die in 2021 aan bod kwamen waren: ‘Van de ruimte naar de Aarde’, ‘De snelheid van voertuigen’, ‘Vogels: te water, in de lucht en op de mast’ en ‘De eigenschappen van water’.

 • Jaar 3: zorg op maat en schoolontwikkeling

  In jaar 3 staan de zorg voor de leerlingen en de integratie van schoolvakken centraal. Ook loop je een keuzestage op het gebied van onderwijs. Die mag je helemaal zelf inrichten.

  Je leert meer over:

  • omgevingsonderwijs en wereldburgerschap
  • ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie
  • taalverwerving
  • mogelijke leer-, ontwikkelings- en opvoedingsproblemen en hoe je daarmee omgaat in de klas
  • filosoferen met kinderen en wetenschapsfilosofie
  • schoolorganisatie – Je krijgt antwoord op vragen als: Hoe functioneren schoolorganisaties? Hoe verander je schoolorganisaties? Wat kan een school leren van een unieke leerling?
 • Jaar 4: specialisatie en verdieping

  In jaar 4 staat het afronden van de opleiding centraal.

  • Je kiest voor een leeftijdsprofilering: het jonge of het oudere kind
  • Je kiest een thema, zoals meertaligheid, duurzaamheid of kansenongelijkheid
  • Je staat 2 dagen per week zelfstandig voor de klas tijdens je stage en doet je bacheloronderzoek. Samen met een van de onderzoeksscholen zet je - onder begeleiding - een eigen onderzoek op, dat aansluit bij de ontwikkeling van de school
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Onderzoeksmethodologie UPvA
  Blok 1
  3

  In het vak Onderzoeksmethodologie leer je de basisprincipes van sociaalwetenschappelijk onderzoek, ethische principes, testleer en steekproeftrekken. Je krijgt inzicht in experimenteel, laboratorium- en quasi-experimenteel onderzoek, en leert hoe je bedreigingen van de interne validiteit kunt neutraliseren. Je ontwikkelt vaardigheden om onderzoek kritisch te evalueren, een eenvoudig empirisch vraagstuk op te zetten en de resultaten te analyseren en communiceren.

 • Eigen Vaardigheid Nederlands
  Blok 1
  Blok 2
  1

  In dit vak leer je de spellingregels, interpunctie, formulering en ontleding van zinnen in het Nederlands. Het is immers essentieel voor leerkrachten om foutloos te spellen en grammaticaal correct te zijn in hun communicatie met ouders en leerlingen.

 • Eigen Vaardigheid Rekenen
  Blok 1
  Blok 2
  1

  In dit vak leer je rekenen op een gevorderd niveau, boven het niveau van eind groep 8. Je ontwikkelt vaardigheden in de vier hoofdbewerkingen,: getallen, meten, meetkunde en verbanden. Daarnaast leer je schattend rekenen en toepassen van rekenkundige eigenschappen. De UPvA bereidt je voor op de landelijke toets over de eigen vaardigheden op het gebied van rekenen. Ter voorbereiding worden bijeenkomsten aangeboden om individuele behoeften te ondersteunen.

 • Inleiding Pedagogische wetenschappen UPvA
  Blok 1
  Blok 2
  5

  Maak kennis met de pedagogiek en haar wetenschappelijke en praktische aspecten. Je leert over verschillende kindconcepten, opvoedingsdoelen, -gedragingen, en -stijlen, en belangrijke pedagogische theorieën en begrippen. Daarnaast ontdek je diverse pedagogische werkvelden en leer je casussen beoordelen op ernst van problematiek. Het vak biedt inzicht in hoe kinderen en jongeren optimaal kunnen ontwikkelen binnen verschillende contexten en interacties.

 • Praktijk 1
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  3

  Tijdens de stage ontwikkel je vaardigheden als academische leerkracht voor het basisonderwijs. Je leert observeren, contact maken met leerlingen en lesdoelen formuleren. Ook ontwerp je activiteiten op basis van de beginsituatie van de leerlingen en zorg je voor een goede tijdsindeling. Feedback wordt gestimuleerd, en de Amsterdamse Leer-Kracht-Lijn volgt je ontwikkeling als leerkracht.

 • Universitaire Leraren Praktijk A: Pedagogiek
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  3

  In ULP A Pedagogiek leer je je rol als leerkracht en onderzoeker in het basisonderwijs. Je voert gesprekken met de schooldirectie, kiest een thema en voert een literatuuronderzoek uit. Je leert wetenschappelijke literatuur vinden, schrijft een literatuurverslag en deelt voorlopige resultaten met de school en medestudenten.

 • Universitaire Leraren Praktijk: Leerkrachtvaardigheden 1
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  3

  In ULP LKV staat jouw professionele en persoonlijke ontwikkeling als leerkracht centraal. Je leert lesdoelen opstellen, activiteiten ontwerpen en didactische werkvormen kiezen op basis van leerlijnen en leerlingensituatie. Je bouwt een brug tussen theorie en praktijk met begeleiding van academische opleiders en ontwikkelt een bewust interpretatiekader voor jouw leerkrachthandelen.

 • Rekenen en Wiskunde 1
  Blok 1
  Blok 3
  3

  In dit vak leer je over de didactiek van Realistisch en Functioneel rekenen en ontwerp je lessen binnen deze aanpak. Je maakt kennis met leerlijnen, materialen en modellen voor rekenlessen. Je behandelt hele getallen, breuken, kommagetallen, procenten, verhoudingen, meten, meetkunde en verbanden om als leerkracht in alle rekenonderwerpen op de basisschool les te kunnen geven. Praktijkgerichte werkcolleges bieden je de kans om lessen te ontwerpen en te geven vanuit zowel het perspectief van de leraar als dat van de leerling.

 • Beschrijvende statistiek UPvA
  Blok 2
  5

  Bij het vak Beschrijvende Statistiek leer je statistische basisbegrippen, centrum- en spreidingsmaten, grafische weergaven, kansen, betrouwbaarheidsintervallen, en statistische toetsing toepassen en interpreteren. Je oefent met statistische opgaven en maakt wekelijks voortgangstoetsen om je kennis te testen.

 • Mens en Wereld 1
  Blok 2
  3

  In de vakmodule Mens en wereld 1 leer je de kernconcepten van aardrijkskunde en geschiedenis kennen en toepassen. Je verwerft didactische kennis en vaardigheden om deze vakken aan basisschoolleerlingen te onderwijzen, waarbij je lessen ontwerpt en uitvoert volgens didactische theorie.

 • Stageweek jaar 1
  Blok 3
  1

  Vanaf de derde week in de studie loop je stage op een bassischool. In de stageweek ervaar je hoe het is om meerdere dagen stage te lopen en krijg je zicht op het beroep leerkracht. Daarnaast krijg je les over de uitgangspunten van Burgerschap, die je vervolgens observeert in jouw stageklas.

 • Mens en Wereld 2
  Blok 4
  3

  In dit vak leer je de basis van bètadidactiek, waaronder biologie, natuurkunde en techniek. Je krijgt kennis van conceptontwikkeling en de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren. Je leert werkvormen en vaardigheden om deze vakken effectief aan te bieden aan kinderen.

 • Ontwikkelingspsychologie UPvA
  Blok 4
  5

  In Ontwikkelingspsychologie leer je over de ontwikkeling van kinderen van conceptie tot adolescentie. Je krijgt inzicht in belangrijke ontwikkelingspsychologische theorieën, meetmethoden en experimenten. De nadruk ligt op de interactie tussen biologie en cultuur, en hoe dit bijdraagt aan de universele en individuele ontwikkelingspaden van kinderen. Deze kennis vormt een goede basis voor toekomstige specialisaties en werk in de praktijk of wetenschap met kinderen en pubers.

 • Kunstzinnige oriëntatie 1
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  3

  Dit vak gaat over kunstzinnige oriëntatie en mediawijsheid. Je leert over de ontwikkeling van kinderen op het gebied van kunst, media en cultuur. Daarnaast oefen je met het geven van kunstlessen die aansluiten bij de belevingswereld en ontwikkeling van kinderen. De nadruk ligt op het ervaren en begrijpen van verschillende kunstdisciplines, zoals beeldende vorming, dans, drama en muziek, en het toepassen van didactische vaardigheden tijdens de colleges.

 • Praktijk 2
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  3

  De stage in het tweede semester richt zich op het ontwikkelen van vaardigheden als academische leerkracht in het basisonderwijs. Je leert activiteiten verzorgen voor sociaal-emotionele ontwikkeling en groepsvorming, leerdoelen opstellen, werkvormen inzetten, en communiceren met leerlingen en ouders. De Amsterdamse Leer-Kracht-Lijn biedt een leidraad voor jouw persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden als leerkracht.

 • Universitaire Leraren Praktijk B: Mens en Wereld
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  3

  In Universitaire Leraren Praktijk B: Mens en Wereld, leer je hoe je systematisch observeert en didactische uitgangspunten van Onderzoekend en Ontwerpend Leren toepast. Je ontwikkelt onderzoeksvaardigheden van leerlingen en meet het vragenstelgedrag van de leerkracht in de klaspraktijk. Met behulp van observatie-instrumenten analyseer je de resultaten en breng je aanbevelingen in een empirisch onderzoeksverslag naar de school.

 • Universitaire Leraren Praktijk: Leerkrachtvaardigheden 2
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  3

  In de module ULP LKV leer je hoe je op basis van theorie een positief klassenklimaat creëert, structuur aanbiedt en je leerlingen effectief begeleidt. Je ontwikkelt je professionele identiteit en leert kritisch te reflecteren op je eigen leerkrachthandelen. De academische opleiders begeleiden je bij het verbinden van theorie en praktijk, zodat je als leerkracht bewust en effectief kunt handelen.

 • Onderwijskunde 1
  Blok 5
  6

  In Onderwijskunde 1 krijg je een overzicht van onderwijswetenschappen en leer je reflecteren op belangrijke vraagstukken over goed onderwijs. Je ontwikkelt een eigen visie door bestudering van theorieën en onderzoek over leerprocessen, motivatie, en curriculum. Je leert hoe je een wetenschappelijke basis kunt leggen voor het ontwerpen van onderwijs en hoe je kritisch kunt denken over onderwijskundige vraagstukken.

 • Taal 1
  Blok 5
  3

  In de module Jeugdliteratuur en Leesvaardigheid leer je alles over kinderboeken, leesbevordering en begrijpend lezen. Je ontwikkelt kennis over verschillende genres en leert boeken te analyseren op geschiktheid voor onderwijsdoelen. Daarnaast oefen je met het beoordelen van onderzoeksartikelen op het gebied van jeugdliteratuur en leesonderwijs.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Bewegingsonderwijs
  Blok 1
  3

  In het vak Bewegingsonderwijs leer je hoe je kinderen op een veilige en planmatige manier kunt begeleiden in hun bewegingsontwikkeling. Je krijgt kennis over de doelen, kijkwijzers en verschillende bewegingsgedragingen van kinderen. Ook leer je hoe je duidelijke instructies geeft en aansluit bij hun belevingswereld. Daarnaast ontwerp je bewegingslessenreeksen met aandacht voor veiligheid en passende leerhulp.

 • Cultuuronderwijs
  Blok 1
  3

  Leer inspirerend en creatief lesgeven als cultuurdrager en cultuuroverdrager. Je ontwerpt, analyseert en voert cultuuronderwijs uit met een visie op de doelen en het theoretisch kader. Je verkent het cultuureducatieaanbod en toont je bekwaamheid in onderzoek en ontwerp in een eindproduct.

 • Leren op school UPvA
  Blok 1
  5

  In dit vak staat de (ortho)pedagoog binnen de school centraal en leer je over de normale en afwijkende ontwikkeling van basisvaardigheden bij leerlingen. Je leert behandelmethoden en -principes, en kunt deze kennis toepassen op casussen. Daarnaast begrijp je de rol van de orthopedagoog binnen de school en leer je omgaan met verschillende meningen en ideeën van professionals.

 • Universitaire Leraren Praktijk C: Onderwijsontwerp rondom Rekenen
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  3

  In ULP C Onderwijsontwerp rondom rekenen leer je hoe je rijke rekenproblemen kunt gebruiken om kinderen beter te laten leren. Je ontwikkelt lesmateriaal en doet onderzoek naar het effect op de leerlingen. Je leert betekenisvolle contexten te creëren en de resultaten duidelijk te presenteren aan de school.

 • Onderwijskunde 2
  Blok 2
  6

  In dit vak leer je over het Nederlandse onderwijsbestel en overheidsbeleid. Je analyseert actuele beleidsproblemen en begrijpt jouw rol als leerkracht in het beïnvloeden van beleidsprocessen. Je krijgt inzicht in internationale context en Amsterdamse onderwijsbeleid.

 • Taal 2
  Blok 2
  3

  Taal is het verbindende element in onderwijs en in situaties waarin leerlingen van verschillende niveaus en achtergronden en met verschillende talenten betrokken zijn. In het vak Taalontwikkeling & Taalstimulering leer je over de theorie van de Nederlandse taaldomeinen, Engels in het basisonderwijs en taalactiviteiten voor verschillende leeftijdsgroepen. Je ontwikkelt een professionele houding in het stimuleren van taalontwikkeling bij individuele kinderen en groepen leerlingen.

 • Familie en Gezin UPvA
  Blok 4
  5

  Je leert centrale theorieën en bevindingen over gezinsopvoeding kennen, begrijpen en analyseren. Je past deze kennis toe op diverse gezinssituaties en opvoedingsfenomenen, en krijgt inzicht in hoe deze kennis wordt toegepast in hedendaagse gezinsinterventies. Onderwerpen zijn gezinsinteracties, ouder-kind interacties, opvoeding en problemen, kindermishandeling en opvoedingsondersteuning.

 • Rekenen en Wiskunde 2
  Blok 4
  3

  In de cursus Meten en Meetkunde leer je de basisdidactiek van meten en meetkunde, ontwerp je opgaven en lesactiviteiten voor leerlingen, en ontwikkel je vaardigheden in het gebruik van ICT in het onderwijs. Je leert rekenen op een niveau dat je in staat stelt les te geven in alle rekenonderwerpen op de basisschool. Je ontwikkelt een professionele houding om systematisch rekengedrag en rekenvaardigheid te stimuleren, en je leert de meerwaarde van ICT in het onderwijs te beoordelen.

 • Kunstzinnige oriëntatie 2
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  3

  In dit studiedeel onderzoek je de methodische-didactische kennis en vaardigheden voor de afzonderlijke kunstvakken. Je past kennis en vaardigheid toe in het ontwerpen, uitvoeren, evalueren van en reflecteren op een les. Vanuit kennis, ervaring en reflectie verwoord je beknopt een persoonlijk-professionele visie op de afzonderlijke kunstvakken en je reflecteert op je eigen leren.

 • Universitaire Leraren Praktijk D: Diversiteit
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  3

  Een van de speerpunten van de UPvA is lesgeven in de grote stad. Het begrip diversiteit is hier onlosmakelijk mee verbonden. In ‘ULP D: Diversiteit’ wordt verder ingezoomd op het concept diversiteit en verzamelen studenten met behulp van een bestaande vragenlijst zelf data bij leerlingen en leerkrachten middels het afnemen van vragenlijsten in de bovenbouw van de basisschool.

 • Universitaire Leraren Praktijk: Leerkrachtvaardigheden 4
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  3

  In ULP LKV staat je persoonlijke professionele ontwikkeling centraal. Je leert hoe je als leerkracht een veilige sfeer kunnen creëren en recht kunnen doen aan diversiteit in de klas. Ook ontwikkel je een professionele identiteit door je eigen achtergrond te evalueren en leer je praktijkkennis te combineren met wetenschappelijke kennis.

 • Toetsende statistiek UPvA
  Blok 5
  5

  Dit vak behandelt de basisprincipes van inferentiële statistiek en belangrijke statistische toetsen. Je leert hoe je empirisch onderzoek kunt uitvoeren en statistische technieken kunnen toepassen met behulp van SPSS.

 • Onderwijs in Onderzoekend en Ontwerpend Leren
  Blok 5
  Blok 6
  3

  In dit vak leer je je te verdiepen in wetenschappelijke concepten en ontwerpprincipes voor informeel leren. Je ontwikkelt leermateriaal en een tentoonstelling voor basisschoolleerlingen, waarbij je leerlingen motiveert tot onderzoekend en samenwerkend leren over natuurwetenschappelijke concepten. Daarnaast verken je de integratie van zaakvakonderwijs met andere vakgebieden en ontwikkel je een eigen visie op zaakvakonderwijs.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Landelijke kennistoets Nederlands
  Blok 1
  1

  Je leert de basisbegrippen van de Nederlandse taal voor de pabo, inclusief taalonderwijs, mondelinge vaardigheid en spelling. Deze begrippen herken je in praktijkvoorbeelden en je krijgt inzicht in leerlijnen en didactiek. De toets omvat de leerinhoud en fundamenten van de Kennisbasis Nederlands, met ondersteunende oefentoetsen voor zelfstudie.

 • Landelijke kennistoets Rekenen
  Blok 1
  1

  Dit vak bestaat uit twee colleges ter voorbereiding op de Landelijke kennistoets Rekenen; een landelijke digitale verplichte toets over de eigen vaardigheid rekenen op een wat hoger niveau dan de wiscat.

 • Professionele opvoeders UPvA
  Blok 1
  5

  Dit vak focust op het meten van opvoedingskwaliteit en de rol van professionele opvoeders in kinderopvang, school en jeugdzorg. Leer begrippen herkennen, contexten begrijpen en hechtingstheorie toepassen. Oordeel over opvoedingshandelingen en neem deel aan discussies in verschillende contexten.

 • Universitaire Leraren Praktijk E: Leerlingvolgsysteem
  Blok 1
  Blok 2
  3

  In dit vak leer je onderzoeksvragen opstellen, ethische regels begrijpen en data analyseren. Je gebruikt zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden, leert data selecteren en interpreteren, en geeft advies voor schoolontwikkeling op basis van onderzoeksresultaten. Je verbindt individuele leerlingontwikkeling met schoolontwikkeling.

 • Universitaire Leraren Praktijk: Leerkrachtvaardigheden 5
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  3

  Leer over handelingsgericht werken, leerlinganalyse, en het ontwerpen van aangepaste onderwijsactiviteiten. Ontwikkel gespreksvaardigheden, diepgaande reflectie en een sterke professionele identiteit als leerkracht. Integreer praktijk- en wetenschappelijke kennis voor effectief leerkrachthandelen.

 • Psychopathologie UPvA
  Blok 2
  5

  In het vak Psychopathologie wordt aandacht besteed aan basiskennis van de psychopathologie bij kinderen en jeugdigen. Je leert over classificatiesystemen, hoe je gedrag kunt beoordelen en ontwikkelt begrip over de kenmerken, oorzaken en behandelingen van verschillende psychische stoornissen bij kinderen en jeugdigen. Verder ontwikkel je vaardigheden om problematisch gedrag te herkennen en passende interventies te begrijpen.

 • Taalverwerving
  Blok 2
  Blok 3
  3

  Ontdek hoe taalverwerving plaatsvindt in het Nederlands, zowel als eerste en tweede taal. Leer over ontwikkelingsstadia, taalaanbod en interactie, en begrijp de impact van taal op basisschoolonderwijs.

 • Pedagogische aanpak in de klas
  Blok 4
  3

  Leer over het begrijpen van emotionele en gedragsproblemen in de klas en hoe leerkrachten effectieve pedagogische aanpakken kunnen toepassen. Ontdek hoe je preventie en interventies kunt inzetten om het welzijn van leerlingen en de schoolomgeving te verbeteren.

 • Taal 3
  Blok 4
  3

  Ontdek hoe je effectief kunt omgaan met taalontwikkelingsproblemen in de klas, inclusief meertaligheid en gedragskenmerken. Leer signalen van stagnatie herkennen, toepassen van handelingsgericht werken en differentiatie, en kritisch reflecteren op literatuur voor praktische aanbevelingen in het basisonderwijs.

 • Wetenschapsfilosofie
  Blok 4
  5

  Ontdek de wereld van filosofie en leer hoe je filosoferen met kinderen kunt integreren in je onderwijs. Leer essentiële filosofische concepten, leer kinderen aan te zetten tot diep denken en ontwikkel gespreksvaardigheden voor het verkennen van abstracte vragen.

 • Kunstzinnige oriëntatie 3
  Blok 4
  Blok 5
  3

  In deze module maakt je een keuze voor een van de kunstvakken en ga je de kunst-/culturele diversiteit van de stad ervaren door samenwerken te werken met experts van een kunst-/culturele instelling. Je ontwikkelt vakspecifieke doelen en een persoonlijke visie, ontwerpt educatieve producten en versterkt je leervaardigheden binnen het gekozen kunstveld.

 • Rekenen en Wiskunde 3
  Blok 4
  Blok 5
  3

  Leer diepgaand begrijpen hoe kinderen leren rekenen en wiskunde, zowel in vakinhoudelijke als didactische en psychologische aspecten. Ontwikkel vaardigheden om rekenlessen te ontwerpen, geven en analyseren, en diagnostische gesprekken te voeren met leerlingen om hun niveau te verhogen en je eigen onderwijspraktijk kritisch te evalueren.

 • English: content and language integrated learning
  Blok 5
  1

  In dit vak ontwikkelt je geavanceerde kennis van Engels in het basisonderwijs, creëer je betekenisvolle activiteiten, pas je Classroom English aan op het niveau van leerlingen en begrijp je taalontwikkeling. Ook leert je leraar omgaan met spreekangst en toepassing. van Content and language integrated learning (CLIL). De focus ligt op praktisch leren door gezamenlijke CLIL-projecten en het voorbereiden van lessen.

 • Onderwijskunde 3
  Blok 5
  6

  In het vak "Onderwijskunde 3" onderzoek je hoe leren en onderwijs georganiseerd kunnen worden binnen scholen en andere organisaties. Je leert over verschillende organisatietheorieën, leerprocessen, leiderschapsbenaderingen en hoe (school)organisaties veranderen. Deze module richt zich op het begrijpen en toepassen van theoretische perspectieven en praktische strategieën voor het effectief organiseren van leren en onderwijs binnen diverse contexten.

 • Universitaire Leraren Praktijk: Leerkrachtvaardigheden 6
  Blok 5
  3

  In deze module draait het om het ontwikkelen van professionele persoonlijke vaardigheden voor toekomstige leerkrachten. Je leert effectief samen te werken met ouders en begrijpt de impact van diversiteit op je leerkrachthandelen. Deze module behandelt begrippen als educatief partnerschap, ouderbetrokkenheid en opvoedingsstijlen, en biedt praktische gespreksvaardigheden voor oudergesprekken. Je ontwikkelt bewustzijn en inzicht in hoe jouw persoonlijkheid en overtuigingen je handelen beïnvloeden, terwijl je de link legt tussen theoretische concepten en praktijkervaringen.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Testen en meten UPvA
  Blok 1
  3

  In het vak 'Testen en meten' leer je de basis van het maken van tests en vragenlijsten. Je begrijpt hoe je vragen maakt, testresultaten kwantificeert en betrouwbaarheid en geldigheid onderzoekt. Je leert ook hoe je testgegevens analyseert en interpreteert. Dit gebeurt via colleges, zelfstudie en praktische opdrachten.

 • Universitaire Leraren Praktijk: Leerkrachtvaardigheden 7
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  3

  In dit vak leer je als leerkracht hoe je je eigen handelen kunt verbeteren. Je leert reflecteren op je kennis, vaardigheden en gedrag, en gebruikt feedback en consultatiemethoden om professioneel te groeien. Via praktijksituaties en intervisie ontwikkel je inzicht op verschillende niveaus, en leer je effectief communiceren en samenwerken.

 • Leeftijdsprofilering 1
  Blok 4
  5

  In dit vak leer je over 7 pedagogische en onderwijskundige thema's, begrijp je belangrijke theorieën en onderzoeksmethoden, en pas je ze toe op de praktijk van het basisonderwijs. Je ontwikkelt vaardigheden om deze kennis te delen en adviesrapporten op te stellen voor je stageschool, terwijl je vooruit kijkt naar hoe deze thema's invloed kunnen hebben op toekomstig onderwijs en opvoeding.

 • Leeftijdsprofilering 2
  Blok 4
  Blok 5
  4

  In deze module ontwikkel je een eigen onderwijsvisie voor het jonge of oudere kind door wetenschappelijke vakliteratuur te gebruiken en praktijkervaringen te koppelen aan onderwijsconcepten. Je leert verbindingen te maken tussen theorie en praktijk, reflecteert op je handelen en bouwt zo een gefundeerde visie op onderwijs op, met de stage als basis.

 • Universitaire Leraren Praktijk: Leerkrachtvaardigheden 8
  Blok 5
  3

  Het doel is om effectieve relaties op te bouwen met diverse individuen, zoals leerlingen, collega's en ouders, zelfs als ze verschillende achtergronden hebben. Je krijgt begrip van relatietheorieën en past praktische technieken toe om positieve interacties te bevorderen en conflicten aan te pakken. Daarnaast ga je reflecteren op je eigen gedrag en leer je hoe je inclusief onderwijs kunt ondersteunen.

Meer weten over het studieprogramma? Kijk in de online studiegids.
Copyright: Toestemming gebruik op website
De vaardigheden uit deze studie kwamen goed van pas toen ik een rekenprobleem bij een leerling uit mijn stageklas onderzocht. Lees de ervaring van Bella
Extra mogelijkheden
 • Samenwerking met Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam: diversiteit

  De UPvA werkt nauw samen met de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA). In de Werkplaats wordt samen met scholen onderzoek gedaan naar processen in en om de klas. Doel is dat leerkrachten beter leren omgaan met diversiteit. In jaar 4 kun je met je bacheloronderzoek aansluiten bij een WOA-onderzoek.

 • Studeren of stage lopen in het buitenland

  Wil je vakken volgen in het buitenland? Dat kan alleen extra-curriculair. Dat betekent dat je deze vakken extra volgt, boven op het programma van de UPvA.

  Tijdens de keuzestage in jaar 3 kun je stage lopen in het buitenland. Je mag zelf stagemogelijkheden zoeken in overleg met de studentbegeleiders en de stagecoördinator. Elk jaar is er een keuzestagemarkt, waar verschillende organisaties buitenlandse keuzestages aanbieden.

Copyright: Toestemming gebruik op de website
Ik liep in heel veel verschillende klassen stage en in elke klas waren er weer andere avonturen te beleven! Lees de ervaring van Emma
Tijdsverdeling en begeleiding
 • Tijdsverdeling
  • Studielast per week: 40 uur
  • Onderwijs per week in jaar 1: 12 uur + 8 uur stage
  • Zelfstudie per week: 20 uur
 • Lesvormen bij de UPvA
  • Hoorcolleges: tijdens hoorcolleges geeft een docent uitleg bij het studiemateriaal dat je van tevoren hebt bestudeerd. Ook kun je vragen stellen
  • Werkgroepen: tijdens werkgroepen oefen je met de leerstof en discussieer je erover in groepen van ongeveer 16 studenten
  • Onderzoeksopdrachten: je maakt opdrachten, schrijft werkstukken of je ontwerpt een les
  • Workshops
  • Stage: je loopt stage op een basisschool
  • Toetsen: de meeste vakken sluit je af met een of meerdere toetsen. Bijvoorbeeld een tentamen en een werkstuk of een presentatie
 • Studiebegeleiding tijdens je studie

  Tijdens je studie sta je er niet alleen voor. Je krijgt in elke fase van je studie de persoonlijke begeleiding die past bij de specifieke vragen van dat moment.

  Bij de studieadviseurs kun je terecht met vragen over:

  • toelatingseisen
  • studieplanning
  • vrijstellingen
  • universitaire regelgeving
  • voorzieningen bij een functiebeperking
  • studieproblemen
  • studieoriëntatie als je twijfelt over je studiekeuze

  De studieadviseurs staan ook voor je klaar als je behoefte hebt aan meer uitdaging en verdieping. Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar studieadviseur-upva-fmg@uva.nl.

 • Bindend studieadvies

  Voor alle bacheloropleidingen aan de UvA geldt een bindend studieadvies (BSA). Een BSA houdt in dat je in het 1e inschrijfjaar van de bacheloropleiding minimaal 48 studiepunten (van de 60) moet behalen aan eerstejaarsvakken. Lukt dat niet en was er geen sprake van bijzondere omstandigheden? Dan krijg je een negatief bindend studieadvies en kun je niet verder met je opleiding.

Veelgestelde vragen
 • 1. Wanneer begin je met je stage?

  Vanaf de derde week in het eerste jaar ga je al stage lopen: je gaat leren op de werkvloer. Tijdens de startdagen in de eerste twee weken van het collegejaar bereiden we je hierop voor. Tijdens de stage word je intensief begeleid door de opleiding en je mentor op de stageschool. Om de week heb je een bijeenkomst met je academisch schoolopleider en je medestudenten, die bij hetzelfde schoolbestuur stage lopen.

 • 2. Moet ik zelf een stageplek zoeken?

  Vanuit de opleiding delen we je in op een stageschool, je hoeft je stageplek dus niet zelf te regelen. Op de UPvA werken wij samen met vaste opleidingsscholen. Studenten van de UPvA lopen altijd stage op een van deze opleidingsscholen. De opleidingsscholen zijn verspreid over heel Amsterdam en Zaandam. Gedurende de opleiding krijg je zo de kans om in verschillende stadsdelen en bij verschillende schoolbesturen ervaring op te doen.

 • 3. Wat wordt er bedoeld met een geïntegreerd programma?

  Je volgt alle vakken samen met je jaargenoten van de UPvA op de UPvA en loopt stage bij UPvA-stagescholen. Tijdens de opleiding proberen we steeds de verbinding te leggen tussen de praktijk en de theorie. Wat je leert tijdens de colleges, kun je in de praktijk brengen op je stage en wat je tegenkomt tijdens je stage kun je beter begrijpen door de wetenschappelijke theorieën die je hebt geleerd in de colleges. De UPvA heeft een eigen onderwijsprogramma dat is samengesteld uit de onderwijsprogramma’s van de vrije bachelor Pedagogische wetenschappen (UvA) en de hbo-bachelor leraar basisonderwijs (HvA). Er zijn ook vakken die speciaal voor de UPvA zijn ontworpen. Bepaalde hoorcolleges volg je samen met de studenten van de reguliere bachelor Pedagogische wetenschappen.

 • 4. Op welke locaties heb ik onderwijs?

  Het UPvA-onderwijs wordt zoveel mogelijk gegeven op de Roeterseilandcampus van de Universiteit van Amsterdam. In bepaalde gevallen maken we gebruik van vaklokalen in het Kohnstammhuis van de Hogeschool van Amsterdam. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Muziek, Beeldende vorming en N&T-onderwijs. UPvA-studenten kunnen gebruik maken van de voorzieningen van beide instellingen (studieplekken, bibliotheek, ICT-faciliteiten etc.).

 • 5. Wat is het verschil tussen de reguliere Pabo en de Universitaire Pabo?

  Bij de UPvA word je opgeleid tot een academisch geschoolde, onderzoekende leerkracht. Dit betekent dat er, naast het ontwikkelen van je leerkrachtvaardigheden, veel aandacht is voor onderzoek. Tijdens de colleges onderzoeksvaardigheden leer je hoe je een onderzoek moet opzetten en uitvoeren en hoe je de wetenschappelijke theorie vanuit de colleges kan verbinden met de onderwijspraktijk in je stage. Bij de schoolvakken (bijvoorbeeld rekenen, aardrijkskunde en taal) ligt de nadruk meer op de vakdidactiek en minder op de vakinhoud dan bij de reguliere pabo.