Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Het programma kent twee specialisaties: (schrijvende) Journalistiek en Research en redactie. De master Journalistiek en media bestaat in beide afstudeervarianten uit een aaneengesloten reeks van werkgroepen, practica, workshops en hoorcolleges, aangevuld met een leerwerktraject van (ten minste) drie maanden.

Opbouw van het programma

Het 90 EC-programma bestaat uit drie onderling verbonden paden: wetenschappelijke vorming, ambachtelijke vorming en journalistieke verdieping en innovatie. Alle studenten van de opleiding volgen, behoudens de stageperiode en onderdelen uit de tracks, hetzelfde programma. Hierdoor ontstaat een jaargroep, die de opleiding vrijwel zonder uitzondering aaneengesloten afrondt. De opbouw per semester is in beginsel als volgt:

Deze onderwijsmodules vallen weer uiteen in diverse curriculumonderdelen. Uitgangspunt voor de organisatie van het curriculum is dat de theoretische vakken hetzelfde zijn voor beide specialisaties, maar dat een deel van de praktijkvakken in belangrijke mate specifiek zijn voor de twee afstudeervarianten. Het praktijkdeel van het onderwijs vindt derhalve plaats in kleine groepen van zestien studenten (of subgroepen daarvan); het theoretische deel in een college met 32 studenten (of meer, in het geval van Journalism and Production Studies).

Het programma van de beide varianten bestaat uit twee fasen. In de eerste fase (wetenschappelijke en ambachtelijke vorming) leren studenten de beginselen van het vak en het journalistieke handwerk. Er wordt vooral aandacht besteed aan de historische achtergronden en ontwikkelingen van het medialandschap. Studenten leren reflecteren op de werking van de journalistiek en verwerven inzicht in de wetenschappelijke theorieën van de journalistiek en het functioneren van de media. De tweede fase – na de stage – start in periode 3 van het tweede semester en is gericht op journalistieke verdieping en innovatie. Studenten oefenen met uiteenlopende genres en volgen gespecialiseerde workshops over onderzoeksprojecten in een multimediale setting. De opleiding wordt afgerond met een scriptie of meesterproef.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Medialandschap
  Blok 1
  6
 • Inleiding Journalistiek en media
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  18
 • Journalism Studies
  Blok 2
  6
 • Verdieping journalistiek en media 1
  Blok 4
  Blok 5
  12
 • Onderzoek: Strategieën en methoden 1 + Stage
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  18
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Verdieping journalistiek en media 2
  Blok 1
  Blok 2
  12
 • Onderzoek: Strategieën en methoden 2 + Scriptie
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  18
UvA Studiegids: Journalistiek en Media
 • Integratie tussen academische en beroepsgerichte oriëntatie

  De integratie tussen de academische en beroepsgerichte oriëntatie is zowel zichtbaar binnen individuele vakken als in het programma als geheel. In het vak Journalism and Production Studies bijvoorbeeld, waarin de wetenschappelijke tradities in de bestudering van de journalistiek worden behandeld, maken studenten wekelijks opdrachten waarin zij actuele thema’s in de journalistiek en media duiden aan de hand van wetenschappelijke artikelen. In dit vak leren studenten reflecteren op de journalistieke praktijk; het vak leert hen hoe journalistiek en de manier van praten over journalistiek constructies zijn. Journalisten maken namelijk een strategische interpretatie van feiten in hun weergave van complexe gebeurtenissen. Studenten leren eveneens om de journalistieke praktijk te duiden binnen bredere contexten, waaronder de democratische rechtstaat of de publieke ruimte.

  Ter afsluiting van dit vak stellen studenten een onderzoeksplan op voor de stage die zij in het volgende semester volgen. De uitgewerkte onderzoeksopzet vormt het academische kader waarbinnen studenten onderzoek doen naar de beroepspraktijk en reflecteren op hun ervaringen tijdens de stage. Na de stage wordt een stagesymposium georganiseerd waarin de onderzoeksresultaten besproken worden.

 • Praktijkonderwijs

  Studenten worden gestimuleerd om te experimenteren met online, multimediale en platformspecifieke vormen, waaronder liveblogs, podcasts, instastories en datajournalistieke, interactieve en 360-gradenproducties. Hiermee geeft de opleiding invulling aan haar ambitie om creativiteit en innovatie bij haar studenten te stimuleren.

 • Stage

  Na de Multimediale redactiewerkplaats gaan de studenten op stage. De master oriënteert zich, anders dan de hogeschoolopleidingen Journalistiek, nadrukkelijk op de journalistieke kwaliteitsmedia en de diverse vormen van hoogwaardige journalistiek binnen het brede media-aanbod. Dat blijkt ook uit de keuze voor stageplaatsen bij de landelijke dagbladen, televisiejournaals, actualiteitenrubrieken, onderzoeksjournalistieke websites en documentairemakers. Studenten leren journalistiek bedrijven op basis van de in de kwaliteitsjournalistiek geldende professionele standaarden en ethische codes. Bovendien leren ze op een onderbouwde manier te reflecteren op de journalistiek en hun eigen handelen, hetgeen in de kwaliteitsjournalistiek de afgelopen jaren steeds belangrijker is geworden.

  Stageverleners voor Journalistiek omvatten o.a. het FD, NRC Handelsblad, Het Parool, de Volkskrant en Trouw. Stageverleners voor Research een redactie omvatten o.a. Argos, AT5, BNR, Brandpunt, documentairemakers, DWDD, EenVandaag, het Jeugdjournaal, Jinek, Kassa, de Keuringsdienst van Waarde, het Klokhuis, Medialogica, de Monitor, Nieuwsuur, NOS, NRC Multimedia, RTL Nieuws en Tegenlicht.

  Studenten die een duale masteropleiding volgen, kunnen in sommige gevallen in aanmerking komen voor een vergoeding.

 • Verdieping en innovatie

  De tweede fase van de opleiding, na de stage, is grotendeels identiek aan die van de andere afstudeervariant, met een nadruk op journalistieke verdieping en innovatie.  Studenten van de specialisatie Journalistiek volgen Journalistieke genres, waarin de beginselen van de belangrijkste genres op het gebied van achtergrondjournalistiek (reportage, achtergrondverhaal, reconstructie en profiel) verder worden uitgediept. Het vak besteedt tevens aandacht aan verhalende journalistiek en experimentele journalistieke vertelvormen. Studenten van de specialisatie Research en redactie volgen Audiovisuele genres, waarin audiovisuele vertelvormen verder worden verkend. In dit onderdeel staan het verhaal en narratieve structuur centraal: hoe vertel je de feiten, hoe beroer en overtuig je de kijker door middel van plot, motto, beeld en personage.

  Daarnaast volgen studenten het vak Verdieping multimedia. De focus van dit onderdeel ligt op het experimenteren met en ontwikkelen van formats voor innovatieve, multimediale vertelvormen, mede aan de hand van wetenschappelijke literatuur. Aan bod komen onder andere de journalistieke podcast en multimediale werkwijzen en producties.

 • Onderzoeksjournalistiek

  In het vak Multimediaal onderzoeksjournalistiek project (derde semester, 8 EC) komen alle vaardigheden en verworven inzichten uit de opleiding samen. Studenten Journalistiek en Research en redactie werken in teams aan een onderzoeksjournalistiek-project dat resulteert in een publiceerbare multimediale productie. Ter afsluiting houden de teams een pitch voor hun docenten en medestudenten, maar ook voor hoofdredacteuren en chefs van verschillende media. Uit dit project komen gemiddeld zeven publicaties per cohort voort en het vak werd tweemaal genomineerd voor de facultaire onderwijsprijs en won de prijs eenmaal.

 • Scriptie en meesterproef

  Ter afsluiting van de opleiding kunnen studenten kiezen tussen het maken van een scriptie of een meesterproef.

  • Studenten kunnen voor hun scriptie kiezen uit vooropgestelde thema’s, maar ze kunnen ook een eigen scriptieonderwerp kiezen. Tijdens de diploma-uitreiking wordt ieder jaar een symposium georganiseerd over een van de scriptiethema’s. Resultaten uit scriptieonderzoek worden bediscussieerd met wetenschappers en vertegenwoordigers uit de beroepspraktijk. Regelmatig leiden scripties tot publicaties in dagbladen, vaktijdschriften, websites en zelfs wetenschappelijke journals. Zo publiceerde het gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift Journalism Practice in 2016 het artikel Ideology as Resource in Entrepreneurial Journalism dat student Andrea Wagemans op basis van haar scriptieonderzoek schreef.
  • De meesterproef is in 2017-2018 ontwikkeld en aansluitend voorgesteld als alternatief voor de scriptie. Het is een afstudeervorm waarbij de student in plaats van een wetenschappelijke scriptie een multimediaal (onderzoeks-)journalistiek project opzet, uitvoert en produceert en op dit proces op academische wijze reflecteert door middel van een paper. In dit project laat de student duidelijk zien hoe de tijdens de gehele opleiding aangeleerde kennis en vaardigheden toegepast zijn in het project en hoe de beroepspraktijk van de (onderzoeks-)journalistiek zich verhoudt tot de wetenschappelijke kennis over de journalistiek als beroep en haar rol in de samenleving.